Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*35

gevestigd hadden, de Oostmark (het latere markgraafschap Oostenrijk) en germaniseerde het land door Beiersche kolonisten, terwijl hij in het noorden tegen de Denen en Slaven optrad en den grond legde voor de mark Brandenburg. Hij had nu het Frankisch rijk uitgebreid van de Eider tot de Appennijnen en van den Atlantischen Oceaan tot aan Elbe en Donau. Zijn gebied omvatte bijna al de landen van het West-Romeinsche rijk op Engeland, Spanje en N.-Afrika na.

De Keizerkroning, 800. De Paus besloot den Frankischen koning tot de keizerlijke waardigheid te verheffen, niet alleen om aan de Kerk een machtigen beschermer te verzekeren, die trouwer dan de Byzantijnsche keizers deze taak Zou vervullen, maar ook om de staatkundige eenheid van Europa te herstellen in een nieuw christelijk keizerrijk, in de plaats van het verdwenen Romeinsche. Toen Karei in 800 naar Rome kwam, werd hij op het Kerstfeest in de St. Pieterskerk, onder luide toejuiching des volks, door Leo III tot keizer gekroond.

De kroning van Karei den Grooten had de gewichtigste gevolgen voor de geschiedenis^er Middeleeuwen. Volgens de bedoeling des Pausen zou de Keizer van het H. Roomsche Rijk de beschermer zijn niet slechts van de stad Rome en den K e r k e1 ij ken Staat, maar van de g e h e e 1 e K e r k, die hij tegen haar vijanden moest verdedigen. De keizer bekleedde daardoor den eersten rang onder alle christenvorsten van hetWesten. Het Heilige Roomsche Rijk bleef bestaan tot 1806. Te Constantinopel zag men het herstel der keizerlijke waardigheid in het Westen zeer ongaarne ptót duurde vrij langweer men zich bij het gebeurde neerlegde en den Roomschen keizer althans-Zijn titel toekende. De sinds lang bestaande spanning tussCftlfl Grieken en Latijnen werd er niet weinig door vermeerderd.

Inrichting van het bestuur. Karei de Groote was niet minder uitstekend als regent dan als k r ij g s m a n. Onschatbare 'dien» sten bewees hij aan de beschaving door zijn voortreffelijke wettétttên de bevordering van kunst, wetenschap en onderwrjs.'jHij behartigde de belangen van handel en nijverheid. St. Dénis werd een wereldmarkt. Quéntovic en Dorestad waren de eerste uitvoerhavens van West-Europa. De landbouw is verbeterd door de invoering van het drieslagstelselinde plaats van het oud-Germaansche w i 1develdgrasstelsel.

Karei schafte in de veroverde gewesten de hertogelijke

Sluiten