Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<*S7

§ 8. De Arabische Wereldmacht. '

De ondergang der Omajjadcn. Naast het Frankisch rijk was de heerschappijMder Arabieren de andere groote wereldmacht in den tijd van Karei den Grooten. Tot een innerlijk aaneengesloten geheel had het onmetelijk kalifaat van Damascus zich nooit ontwikkeld. De Arabieren hieven verdeeld in partijen en stammen, die: elkaar fel bestookten, de onderworpen volken droegen de hun opgelegde heerschappij niet dan noode. Van dien toestand van onophoudelijke gisting maakte een geslacht, dat zijn afstamniing rechtstreeks terugvoerde op Mohammed, gebruik om zich van de heerschappij meester te maken. A b b a s, een oom van den profeet, trad op als aanvoerder der Abbassiden. Ben algemeene opstand brak uit, in 750 werd het leger van den laatsten kalief der O m a j j a d e n verslagen, zijn-fa* milieleden zijn door den overwinnaar onbarmhartig uitgemoord. Zeventig hunner vonden den dood, maar één ontkwam naar Spanje.

Het kalifaat der Abbassiden, 750—1258, is er niet in geslaagd de eenheid van het Arabisch rijk te handhaven. A b d-e r r a h m a n, de negentienjarige prins uit het geslacht der O m a j j a d e n, stichtte zich in Spanje een eigen kalifaat met C o r d o v a tot hoofdstad, 755. De Abbassiden verzetten zich daar niet tegen, zij beschouwden Spanje en Noord-Afrika als een verloren uithoek van hun gebied om van - het Oosten des te meer werk te maken. Ba g da d werd de uitgestrekte hoofdstad van hun rijk. De grootste heerscher der 'AbbassiéHi' is H a r o e n-a 1-R a s c h i d, de tijdgenoot van Karei den Grooten.

Het gezantschap van den keizer der Christenen naar den kalief der Mohammedanen was niet enkel een uitwisseling van beleefdheden tusschen de beide beheerschers der groote wereldmogendheden. Karei de Groote gaf het verlangen te kennen erkend te worden als beschermer der christenen in Palestina. Haroen schonk hem het H. Graf in eigendom, 800, en het protectoraat over de H. Plaatsen en de christenen in het H. Land. De pelgrims naar Jeruzalem wisten zich voortaan veilig onder de hoede van hun keizer en zijn machtigen arm. Sedert wordt onder de Arabieren de naam Franken synoniem met dien van Christenen en zoo is het nog in het Oosten.

De periode der veroveringen is in dit tijdvak van de geschiedenis der Arabieren voor altijd afgesloten. In den loop van de tiende eeuw

Sluiten