Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J43

allengs ontwikkelende derde stand (de burgerij) inzagen, dat het ia hun beider belang was> elkaar te stetmen tegen den eigennaadttigen leenadel, geraakte het met de heerschappij van het Leenstelsel gedaan. Het van den adel afhankelijk, koningschap maakte plaats voor de onbeperkte vorstel ij ke macht. De adel verloor zijn- politieke macht, de dorper van voorheen werd burger, maar onevenredig zware lasten bleven toch nog de lagere standen drukken. In drie landen vooral slaagde aan het einde der Middeleeuwen het koningschap er in, den leenadel aan zich te onderwerpen en de eenheid van staat en volk te vestigen: i n F r a nkrijk, Engelanden Spanje. Maar i n D u i t s c h 1 a n d, dat een kiesrijk was, bleef de adel zijn-rechten en zijn zelfstandigheid handhaven. Zoo kon van een'volkomen eenheid van volk en staat in Duitschland, zooals die zich in alle landen van den nieuweren tijd: heeft baan gebroken, geen sprake zijn en tot in de twintigste eeuw is het Duitsche Rijk verbrokkeld gebleven in kleinstaterij.

§ 10. De Ontbinding van het Frankisch ÏHjk.

Lodewijk de Vrome, 814—840, Karei's zoon, miste ten eenenmale de eigenschappen, noodig om het groote rijk te kunnen regeeren. Hij verdeelde het bestuur onder zijn zoons, die als onderkoningen aan het hoofd van een der vier uitgestrekte gedeelten kwamen te staan. Maar deze daad werd een bron van ellende, de onderkoningen gevoelden zich zoo onafhankelijk, dat eindelooze onderlinge oorlogen en ten slotte een opstand tegen den koning zelf het gevolg zr/n 'geworden.

Verdrag van Verdun. Na Lodewijk's dood zetten de broeders den onzaligen strikt voort, totdat bij het verdrag van Verdun een verdeeling van het Franldsc^rijk tot stand kwam in 843:

West-Francië: Midden-Francië: Oost-Francië:

Karei de Kale. keizer Lotharius. Lodewijk de Duitscher.

De grenzen van Midden-Francië waren:

ten O.: de Alpen, de Rijn, de Eems.

ten W.: de Rhóne, de Saóne, de Maas, de Schelde.

De oorzaken van de snelle ontbhiding, die na 843 nog sneller om

Sluiten