Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i68

banden. Het scheen alsof West-Europa door de Halve Maan geheel verslagen was.

De Derde Kruistocht, 1187—1192. De jobstijding wekte het Westen uit zijn moedelooze onverschilligheid. De Paus riep alle Christenen tot een kruistocht op. Overal sloot men vrede. F r ederik Barbarossa van Duitschland, Filips II Augustus van Frankrijk enRichard Leeuwenhart van Engeland stelden zich aan het hoofd hunner krijgers. Frederik Barbarossa vertrok met 100.000 man uit Regensburg, de anderen namen hun weg over zee. De Friezen en Scandinaviërs ondernamen de zeereis op een vloot van 55 schepen. Frederikmoestzich echter met het zwaard een weg banen door het Byzantijnsche rijkjromdat keizer Izaak Angelus zich met Saladin verbonden had. In 1190 behaalde hij een schitterende overwinning op den Sultan; Dan trok het leger door naar Antiochië en bereikte de rivier de Selef. Bij den overtocht, verdronk de keizer. De dood van den onvervangbaren bevelhebber deed een groot gedeelte der Duitsche kruisvaarders de voortzetting van den tocht opgeven uit moedeloosheid.

Filips Augustus en Richard Leeuwenhart kwamen intusschen in Akkon aan, dat met vereende krachten ingenomen is. Groote krijgsdaden werden verder niet verricht wegens oneenigheid tusschen de kruisvaarders. De Fransche koning keerde weldra terug, nadat hij Richard bij eede beloofd had in Europa niets tot diens nadeel te zullen ondernemen.

Richard was persoonlijk wel dapper, maar geen veldheer. Hij beleedigde in aanmatigden trots den Duitschen hertog Leopold van Oostenrijk en maakte zich schuldig aan schandelijke wreedheid door meer dan twee duizend krijgsgevangenen te laten neerhouwen wegens achterstallig losgeld. Hij moest ten slotte het H. Land verlaten op verontrustende berichten uit Engeland en Frankrijk.

Op den terugtocht is Richard in handen gevallen van zijn vijand, Leopold van Oostenrijk, die hem gevangen hield, en later aan Hendrik VI uitleverde. Eerst in 1194 werd hij tegen eenThoog losgeld in vrijheid gesteld.

Sluiten