Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

169

§ 7* Frederik Barbarossa.

In 1138 kozen de rijksgrooten Koenraad van Hohenstaufen, uit Zwaben afkomstig, tot koning, met wien het Huis der Hohenstaufen, 1138—1254» aan de re geefing kwam. Wel had Hendrik de Trotsche, hertog van B e i e r e n e n S a k s e n, uit het geslacht Welf, gehoopt keizer te-zullen worden; maar de vorsten wilden zulk een machtig hertog niet tot koning hebben.

Koenraad III, 1158—1152, werd niet gehuldigd door Hendrik den Trotschen. Daarom verklaarde hij de vereeniging van twee hertogdommen in ééh hand voor onwettig, sprak den rijksban over den Welf uit en ontnam hem de beide landen. Vandaar de veeté tusschen de Hohenstaufen en de W e 1 f e n, die in de geschiedenis, bekend is als de strijd der Waiblingen of in het Italiaansch G h ib e 11 ij n e n en W e 1 f e n. De Welfen ontleenden hun naam aan den grondvester van het geslacht, Welf van Saksen, en de Waiblingen aan den Hohenstaufischen burcht, Waiblingen.

De strijd der Welfen en Ghibellijnen duurde meer dan anderhalve eeuw, omdat hij telkens door nieuwe brandstof gevoed werd. In den aanvang was de strijd: i°. een twist tusschen twee geslachten; later Werd hij 2°. de worsteling tusschen de keizerlijke macht en die der rijksg r o o t e n. In Italië overgebracht, werd hij 30. een nationale onafhankel ij k h e idsoorlog tusschen de Duitsche keizers en de Italiaansche stedenrepublieken en tegelijkertijd 40. een herhaling van den strijd tusschen Paus en Keizer.

Frederik I Barbarossa, 1152—1190, een bekwaam staatsman en uitstekend veldheer, maakte een einde aan den binnenlandschen strijd, door Beieren aan den leider der Welfem» Hendrik den Leeuw, teUUg te geven. De markgraaf van Oostenr ij k, die Beieren in leen ontvangen had, werd als tiergoeding tot hertog van Oostenrijk verheven.

Toestand in Italië. Ook in Italië wilde de nieuwe keizer z ij n gezag vestigen. Daar was als gevolg van den langdurigen Investituurstrijd de keizerlijke macht zeer verzwakt en bestond eigenlijk meer in schijn dan in wezen. De steden, vooral in Lom-

Sluiten