Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170

bardije, hadden een repubhkeinsch bestuur ingevoerd mefe consuls (burgemeesters) aan het hoofd en bekommerden zich al heel weinig om het gezag van den keizer. Die stedelijke gemeenebesten voerden voortdurend oorlog met elkaar, maar tintelden van geest en leven en bloeiden door handel en industrie. Evenals bij de Grieken der Oudheid was bij de Italianen hun stad het vaderland; maar al was hun nationaal bewustzijn dus zeer beperkt, het was levendig en werri telde diep. In de Middeleeuwen was dat regel; slechts langzaam groeide de liefde voor de stad tot liefde voor het gewest en eerst bij het begin van de Nieuwe Geschiedenis tot liefde voor het land.

tste tocht over de Alpen, 1154. Op uitnocdiging van den Paus trok Barbarossa over de Alpen om zijn gezag te herstellen en de keizerskroon te ontvangen. In de Roncalische vlakte ontving hij de hulde van de Italiaansche vazallen en steden en tevens hun klachten tegen het overmoedig Milaan, dat weigerde het gezag van den keizer te erkennen. Wegens gebrek aan troepen liet hij Milaan ongemoeid en keerde naar Duitschland terug.

2de tocht, 1158. In 1158 ondernam Barbarossa een tweeden tocht om Milaan te onderwerpen. De stad moest den keizer trouw zweren, de consulbenoemingen aan diens goedkeuring onderwerpen en gijzelaars stellen. Daarna liet Frederik in een vergadering te Roncaglia de rechten en verplichtingen van vorst en onderdanen vaststellen, tot hevige verbittering van vele Lombardische steden, vooral Milaan, dat nu in opstand kwam. Na een langdurig beleg moest de stad zich overgeven, zij is met den grond gelijk gemaakt; alleen de kerken werden gespaard.

Kort te voren had de keizer gebruik gemaakt van oneenigheden bij de verkiezing van een nieuwen Paus om het keizerlijk overwicht uit den tijd van Hendrik III te herstellen. Hij ontbood de twee mededingers naar den pauselijken zetel op een synode. Alexander III, de wettig gekozene, sloot zich bij de Lombardische Steden aan, die tegen den keizer in verzet waren, sprak den ban over den onwettigen paus en diens begunstigers uit en vestigde zich voorloopig in* Frankrijk.

Toen Alexander later naar de EeUwige Stad terugkeerde, trok de keizer naar Rome en noodzaakte den Paus tot de vlucht. Maar in dien zelfden tijd verklaarde het juist gesloten Lombardijsch Steden* verbond den- keizer den oorlog en zoo ontbrandde weer de strijd tusschen de Welfen en Ghibellijnen.

ia

Sluiten