Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

173

4- De feodale adel was niet alleen een dwingeland voor den derden stand, maar ook voor ... den koning; het spreekt van zelf, dat deze twee bondgenooten werden.

Lodewijk VI stelde zich partij in deze maatschappelijke en staatkundige omwenteling. Hij heeft acht charters bevestigd, d.w.z. aan deze verdragen tusschen steden en feodale heeren schonk hij de koninhjüke garantie ten gunste van de burgerij. Zoo maakte de koning zich tot den beschermer van den derden stand tegen het feodalisme. Het koningschap werd populair in Frankrijk door den takt.yan Lode^ük VI en Suger, om het eeuwen lang te blijven. Alleen in zijn eigen landen, in Isle de France, zorgde de koning wel, dat de steden geen staatkundige rechten verkregen, al schonk hij hun de burgerlijke vrijheid: in eigen huis wilde hij de meester blijven.

Lodewijk VII, + 1160, kon het wagen zijn land te verlaten voor den tweeden krmstoeht, dank zij het voorzichtig bewind van Suger. Maar de koninklijke macht leed een ernstige nederlaag door zijn echtscheiding. Hij was getrouwd met Eleonora van Guyenne en Poitou. Dat huwelijk is ontbonden, Eleonora ging een tweede verbintenis aan met Hendrik Plantagenet van Anjou (Hendrik II), den erfgenaam der Normandische koningen van Engeland.

Toen Hendrik II in 1154 de regeering over Engeland aanvaardde, strekte zijn heerschappij zich uit over de volgende landen:

Engeland, Normandië, Bretagne, de erfenis van de Engelsche kroon; Anjou, zijn eigen bezittingen; Guyenne, Poitou, de erfenis van Eleonora. Meer dan de helft van Frankrijk kwam zoodoende in handen van een leenman der Capetingers. Langdurige oorlogen tusschen de beide landen zijn van dezen onevenredigen toestand het gevolg geweest.

Filips II Augustus, 1180—1223, is daarmee begonnen. Voor hem was het een voordeel,dat hij in Richard Leeuwenhart, den opvolger van Hendrik IL een onbekwamen tegenstander tegenower iajkd* Jiad. Zij besloten samen aan den derden kruistocht mee te doen, maar Filips verliet in 1190 Palestina, nadat hij eerst aan Richard gezworen had dieris^ömeinen in Frankrijk ongemoeid te zullen laten. Terug in zijn land, sloot de Fransche koning een verbond met JanzonderLand, den broeder van Richard Leeuwenhart, een gewetenloozen schurk. Jan dacht zich van het koning-

Sluiten