Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174

schap meester te maken met den steun van Filips. Toen Richard in Engeland terugkeerde, begon hij onmiddellijk den oorlog met Frankrijk, 1194—1199; daarin»sneuvelde de koning. Jan zonder Land, 1199—1216, volgde hem op.

Maar zijn neef Arthur werd in Bretagne door den adel tot hertog uitgeroepen, Filips koos diens 'tiSPlStf; in den hernieuwden oorlog gingen bijna al de bezittingen van Engeland in Frankrijk verloren. In 1208 deed Jan zonder Land afstand van Normandië, Bretagne, Anjou, Poitou ten behoeve van Filips II Augustus. Alleen in het zuid-westen van Frankrijk bleef de Engelsche macht staande. Toen kwam een groote coalitie, de eerste in de geschiedenis der West-Europeesche staten, tegen den Franschen koning, tot stand. De Duitsche koning Otto IV en de graaf van Vlaanderen boden Jan zonder Land hun steun, doch in 1214 leed hij een beslissende nederlaag in den slag bij B o u v i n e s.

Magna Charta, 1215. In Engeland steeg intusschen de ontevredenheid over het slecht bestuur van den karakterloozen vorst ten top. Ook met Paus InnocentiusIII was Jan zonder Land in onmin geraakt, omdat hij den nieuwaangestelden bisschop van Cantérbury, Stephen Langton, niet wilde erkennen en dezen de schandelijkste gewelddaden aandeed. De Paus deed hem in den ban, sprak het interdict over Engeland uit, bedreigde Jan zonder Land met ontzetting uit de koninklijke waardigheid. Daarvoor bukte de koning, evenals hij toegeven moest in den opstand van den adel, die geweigerd had met hem mee uit te trekken in den oorlog tegen Filips Augustus.

Jan zonder Land vond de baronnen bij zijn terugkomst in openlijk verzet tegen zijn despotisme; Stephen Langton, een voortreffelijk kerkvorst, was de leider van hun bond. Zij wilden den vorst dwingen tot het herstel van de oude Engelsche wetten en vrijheden. Engeland dankt aan den slag bij Bouvines de Magna Charta. De koning stond alleen. Niemand nam de partij voor hem op. „Waarom vragen zij mij mijn koninkrijk niet op 1", protesteerde hij woedend, maar Londen opende reeds de poorten voor het leger van den adel, het geheele volk stond klaar voor een omwenteling. Wilde de vorst zijn kroon nog redden, dan schoot er niets anders over dan de gestelde eischen inwilligen.

Zoo kwam de Magna Charta tot stand. Op zich zelf was dit rijkshandvest geen nieuwe constitutie, geen grondwet: het bevestigde

Sluiten