Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l82

met Napels en Siciléë. Deze versloeg zij»*tegenstander Manfred, die sneuvelde. Zwaar drukte de hand van den wreeden veroveraar op het ongelukkige volk. De ontevredenen riepen Konradijn, den jeugdigen stamhouder der Hohenstaufen, uit Beieren om zijn erfdeel in bezit te nemen. De Italiaansche Ghibellijnen schaarden zich met geestdrift om den veelbelovenden jongeling, maaï in 1268 behaalde Karei een beslissende overwinning op den laatsten der Hohenstaufen.

Konradijn stierf, in weerwil van 's Pausen voorspraak, op last van Anjou, den dood" op4ië* séhavot. De Fransche overheerscher woedde sedert nog feller tegen de Ghibellijnen en Saracenen. Deze zonnen op wraak. Bij de zoogenaamde Siciliaansche Vesper in 1282 werden de Franschen op geheel Sicilië vermoord en het eiland aangeboden aan den koning van Aragon. De opstand is echter met geweld onderdrukt en Napels bleef nog twee eeuwen lang onder het Huis van Anjou.

Het Interregnum. In den langen strijd tusschen de centrale macht en de onafhankelijkheid der feodale staten leed in deze jaren het koningschap een volslagen nederlaag. Een tijd van rampzalige anarchie kwa*»*'over de Duitsehe landen, het Interregnum, I2e;6—1273, toen er feitelijk geen rijkshoofd was. De vorsten bemachtigden de opperhoogheid in hun gebied en wilden geen Duitschen koning meer kiezen. De steden, rijk geworden door den handel en de industrie, maakten zich op hun beurt los van de leenmannen. EFontstonden s t a d s r a d e n, die het bestuur voerden, er werden vestingmuren gebouwd, de steden trokken de regalia aan zich, Keulen, Mainz, Neurenberg, Frankfurt e.a. werden geheel onafhankelijk. Tëgeïijlëlrtijd had het land ontzaglik te lijden van de ongebreidelde ridderveeten en de misdadigheid der roofridders, die het handelsverkeer voortdurend in gevaar brachten.

Op den duur kon het zoo niet blijven. De algemeene inzirildfïg van het Rijk werd al te gevaarlijk. Daarom besloten eenige invloedrijke rijksvorsten weer over te gaan tot de verkiezing van een Duitschen koning. In 1273 is op den rijksdag te Frankfurt Rudolf van Habsburg geproclameerd tot hoofd van den jammerlijlPittt ' ^rjn*lvoegen gerukten Dttftschen staat.

Tengevolge van het Interregnum zijn Italië en Duitschland voor goed gescheiden en ging er van het Rijfc%i 't geheel geen invloed uit op de buitenlandsche verhoudingen in Europa. 'Frankrijk daaren-

Sluiten