Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214

tcloosheid gevoelen door hem.ZW schoudermantel af te nemen en dezen zelf om te doen in ru>|jvoor den zijne. Later Ofc.den dag had Marcel de brutaliteit den dauphin, die S(terk onder den indruk van het gebeurde was, toe te voegen: „Monseigneur, ne vous affligez, ce qui s'est fait, s'est fait de la volonté du peuple."

De adel en de meerderheid der geestelijkheid, verontwaardigd over het geweld der revolutie, boden de kroon, hun steun tegen Parijs, dat de tiers état in de Staten-Generaal beheerschte. De burgeroorlog brak uit. Marcel bracht de hoofdstad in staat van verdediging, de dauphin vereenigde op het platteland een leger onder zijn bevel. De opstand in Parijs gaf het sein voor een revolutie van de boeren, de zgn. Jacquerie, 1358.

Op den boer drukten de ongelukkige tijdsomstandigheden het zwaarst. De overal rondtrekkende legerbenden ontroofden hem zijn bezittingen, de adel perste hem zware belastingen af voor de versterking van zijn kasteelen, zijn soldaten, losprijzen voor krijgsgevangen bloedverwanten. Oogst, vee, paarden, wagens, de landbouwer moest alles afstaan en werd tot wanhoop gedreven door de sociale wanverhoudingen. De boeren sloten zich aaneen in gewapende benden, wierpen zich op de kasteelen van hun onderdrukkers, maakten zich schuldig aan onbeschrijfelijk*1 wreedheden. De wraak van den macMgen adel kwam met even wilde hartS*c*hteh)kheid op hen neer. In een afschuwelijken strijdep het platteland werd de Jacquerie in Woed gesmoord.

Tegelijkertijd daalde de invloed van Marcel te Parijs. De hoofdstad stond alleen tegen de regeering, de poging van de burgerij om Zich van het bewind meester te maken bleek een onmogelijk ondernemen. Verraad volgde het gerrris aan vertrouwen in een goeden uitslag op den voet. Marcel werd door een zijner meest toegedane partijgenooten vermoord en Parijs aan den dauphin overgeleverd.

Vrede van Bréfigny. Het zou Engeland niet moeilijk gevallen zijn den Franschen tegenstander nog zwaardere slagen toe te brengen, als daar niet buitengewone omstandigheden tusschenbeiden getreden waren. In 1346 werd Europa van Oost naar West beslopen door een stillen vijand, waartegen geen weeMfiddelen baatten: de p e s t. De tijdgénooten hebben deze schrikwekkende epidemie een lugubren naam gegeven: de zwarte-dood. In 1347 en J348 teisterde de ramp Frankrijk en Engeland. De sociale opstand in'Frankrijk is voor een gedeelte ook te verklaren uit den^amtter door deze beproeving over de radelooze bevolkingpgebracht. Misschien is de ellende nergens erger geweest dan ifl*lngeland. Het historié*! 'onderzoek hefcft vastgesteld, dat van de 3—4 müÜöW

Sluiten