Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2l8

met Frankrijk kostte schatten, het Parlement stemde toe in de eene belasting na de andere, allergevaarlijkst tegenover de gistende ontevredenheid, die het einde der regeering van Eduard III reeds kenmerkten Propaganda voor de revdmtie vulde aan wat de sociale misstanden «Heen niet konden bereiken. Wycüf's geestverwanten propageerde» hefc>**r«ét.tegen de geestelijkheid, haar bevoegdheden en invloed in en buiten de Kerk; John Ball schreef de eerste pamfletten Van, de Engelsche geschiedenis, ruw en raak van stift, uitermate geschikt orh de hartstochten der lagere klassen tot ontploffing te brengen.

De man van de daad, die als aanvoerder der massa optrad, was Watt Tyler. Hij marcheerde aan het hoofd van dufcenderi öf> Londen af, de arbeiders in de stad openden hem de poorten, Riï&ard II vluchtte den Tower in. Door heel Engeland heerschte de anarchie. De boeren durfden de ergste misdaden aan. Koning en Parlement sloegen vastberaden de handen ineen tegfca S»lkj een geigÖÉhiWydif vericwzwmvloed onder de hoogere standen groOtendeels/maar na 1381 bindt m> den strijd aan tegen de leérstellingen vah de Kerk. Zijn aanhangers krijgen den naam L o 11 a r d;fe». Een voor een worden de her en der rondtrekkende en kampeerende troepen der boeren door den adel ovèrmand, Richard II trok met een sterk leger rijn rijk door, schrik en dood verspreidend door rijn harde executies. De standen hebben inderdaad hun strijd uitgevochten te vuur en te zwaard.

Omstreeks 1380 waren Engeland noch Frankrijk in staat den Honderdjarigen Oorlog met kracht door te zetten. Maar werileai r»St en orde in Engeland hersteld, Frankrijk bleef verdeeld door heftigen partijstrijd.

Boergondië en Orleans. Karei VI kreeg te kampen met aanvallen van krankzinnigheid, zijn ooms kwamen weer aan het bewind, het ging denzelfden verkeerden weg op als tijdens het eerste regentschap. Lodewijk van Orleans en Jan zonder Vrees van Boergondië betwistten elkander de waarneming der regeering. De Boergondiër het zijn mededinger door sluipmoord ombrengen, deze misdaad deed den partijstrijd over en weer herleven. Daarvan profiteerde Hendrik V, de koning van Engeland. Hij greep Frankrijk op een goed gekozen moment aan, bevocht een beslissende overwinning bij A z 1 ncourt, 1415, en veroverde Normandië, aldus Frankrijk's kustgebied geheel afsluitend van Zuid tot Noord.

Sluiten