Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

219

Ernstige gevolgen had de gebeurtenis van 1419, toen Jan zonder Vrees door zijn tegenstanders verraderlijk, vermoord werd op de Yonnebrug bij Montereau, bij gelegenheid van een onderhoud met den dauphin. Het onmiddellijk gevolg van deze misdaad was dat Fifctps de Goede, zoon en opvolger van den vermoorde, Zich bij den Engelschen koning aansloot. Er. kwamftusschen Filips den Goeden en Hendrik V een verdrag tot stand, waarbij bepaald werd, dat Hendrik V regent van Frankrijk werd en na den dood van Karei VI koning van Frankrijk zou worden. Maar het jaar 1422 wijzigde aanmerkelijk den toestand, want toen overleed eerst Hendrik V en vlak daarop Karei VI. Hendriks zoontje, Hendrik & ïfik te St. Dénis als koning van Frankrijk gehuldigd en de daup-hfh als K a r e 1 V 11, te Bourges.

Tengevolge van het Engelsch^Boergondisch verbond werd Frankrijk met algeheele verovering bedreigd: Parijsüwas zelfs reeds verloren, de Engelschen rukten op naar Orleans.

De H. Jeanne d'Arc. Menschelijkerwijze gezien wasFrankrijk verloren. Zulk een ramp is verhinderd door een buitengewoon in•grijjten van de Goddelijke Voorzienigheid^m de geschiedenis. Aan deH.Je a n n e d'A r c werd de zending toevertrouwd haar vaderland te redden uit de vijandelijke overmacht van Engeland en Boergondië.

Jeanne d'Arc is geboren te D o m r é m y. Haar jeugd ging voorbij in onschuld en gebed, in de zorg voor het huishouden thuis, in kinderlijk spel met haar •vriendinnetjes. Een voorteeken van haar roeping was haar innige godsvrucht. De dorpelingen vonden dat overdreven en plaagden haar, en Jeanne kreeg er een kleur van, jong en onervaren als zij was. De menschen waren toen net als nu.

Haar vader, lid van het dorpsbestuur, behoorde tot de notabelen en meerontwikkelden en was een vurig patriot. Thuis hoorde Jeanne altijd de zaak van den dauphin verdedigen in den kring van boeren en buitenlui, waar alle inkomende berichten over den oorlog breedvoerig besproken werden. Aan haar opvoeding dankt zij de sterke vaderlandsliefde, die haar in de jaren van strijd nooit verlaten heeft.

Langs den weg van een leven van deugd en arbeid was Jeanne d'Arc langzamerhand dertien jaar oud geworden. Op een zomerschen dag, zij zat in den tuin van haar vader te weven, hoorde zij den klank van een stem van den kant van de kerk; meteen zag zij een helder licht, sterker dan de zon op den middag. Zij schrok er van. Wie tot haar sprak, kon zij niet onderscheiden. De volgende dagen vernam zij de stem weer, eerst bij de derde verschijning erkende zij den H. Aartsengel Michaël, tot wien de bevolking van Frankrijk reeds jaren achtereen

Sluiten