Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

231

zich later afzonderlijk tot het kerkgenootschap der Moravische Broeders.

De Hohenssollern. Aan Constanz is ook verbenden de herinnering aan de stichting van de macht der Hohenzoüern. Hun stamgoederen lagen in Zwaben, zij behoorden tot de kleinere rijksvorsten. Een hunner, Frederik, was in Sigismund's tijd graaf van het burggraafschap Neurenberg (niet de stad). De keizer had omvangrijke leeningen moeten sluiten om zijn verblijf te Constanz te bekostigen. Frederik werd tot keurvorst verheven en met Brandenburg beleend tegen betaling van 400.000 dukaten, waarmee Sigismund zijn schuld kon delgen. Sedert behooren de Hohenzollern tot de machtige vorsten van het Rijk, 1417.

Habsburg. In 1437 stierf Sigismund, de laatste van zijn geslacht. De keizerlijke waardigheid viel nu weer toe aan de Habsburgers, die zich daarin gehandhaafd hebben, zoolang het Heilige Roomsche Rijk bestaan heeft, tot 1806.

§ 8. Lodewijk XI en Karei de Stoute.

Karei VII, 1422—1461, die aan Jeanne d'Arc zijn kroon en zijn koninkrijk dankte in jaren van zwaren tegenspoed, zag Frankrijk na den Honderdjarigen Oorlog ook weer herleven tot stijgenden voorspoed. Door de invoering van staande huurlegers en een vaste grondbelasting, de taille, zou de koning zich op den duur de onbeperkte macht kunnen verwerven. Door deze twee instellingen werd een zoo gevoelige slag aan het feodalisme toegebracht, dat het den strijd om zijn onafhankelijkheid van de centrale regeering ten slotte heeft moeten opgeven. Het staande leger maakte den heerban der leentroepen overbodig en de vaste belastingen bevrijdden den koning van de tot nu toe onmisbare medewerking der Staten-Generaal in zake de rijksfinanciën.

Frankrijk's economische toestand werd in de tweede helft van de vijftiende eeuw veel gunstiger. De Rothschild van dien tijd, Ja c q ue s C o e u r, grondvestte den Franschen handel in de Levant en ondernam uitgebreide nn^nontginningen ten zuiden van Lyon.

Lodewijk XI, 1461—1483, heeft de herstelde krachten van zijn staat gebruikt, om het koningschap te doen zegevieren over de macht der kroonvazallen en de veroveringsplannen van Karei den Stouten te doen mislukken.

Hertog Filips van Boergondië had van den Honderd-

Sluiten