Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334

De Russische Kerk sloot zich echter niet bij Rome aan, maar bleef als Schismatieke Kerk buiten het gezag van den Paus om, afzonderlijk georganiseerd. Na Wladimir's dood werd het Rijk geteisterd door binnen- en buitenlandsche oorlogen en splitste zich in de gróotvorstendommen Novgorod, Kief en Moskou.

Door de anarchie verzwakte Rusland zoozeer, dat de krijgshaftige Littauers, de Polen en de Zwaardbroeders uitgestrekte landstreken veroverden en eindelijk het Mongoolsche volk der Tataren de Russen overvleugelde. Kief, de luisterrijke residentie, werd stormenderhand ingenomen en in de asch gelegd. De woeste Tataren maakten het rijk schatplichtig aan den G r o o t-K h a n der (JJjP u d e n Horde van^Kaptsjak aan de Wolga.

Eerst toen na twee eeuwen van vreeselijke ellende de macht van het rijk der Gouden Horde gebroken was door den Mongool Timoer den Kreupele, die het leger van den Groot-Khan vernietigde, gelukte het aan Iwan den Grooten, grootvorst van Moskou, zich van de Tataren onafhankelijk te maken. Hij onderwierp de rijke, zelfstandige handelstad Novgorod en opende door Zijn huwelijk met S o p h i a, de nicht van den laatsten Byzantijnschen keizer, voor de Russische vorsten het vooruitzicht op het bezit van Constantinopel als wettig erfdeel. Iwan nam als symbool der tweevoudige aanspraken den tweekoppigen Griekschen adelaar in het Russische wapen op. Hij vestigde voor goed de eenheid en ondeelbaarheid van het rijk en noemde zich heer van geheel Rusland. Hij was een gewelddadig despoot, maar tevens een bekwaam wetgever. Hj^b/>uwde het K r e m 1 i n als citadel van zijn hoofdstad Moskou en bewees zijn uitmuntenden aanleg door een groote menigte vreemdelingen in het land te lokken tot beschaving van zijn barbaarsch volk. Hij was de grondlegger van de oppermacht der Czaren, al droeg eerst zijn kleinzoon Iwan deVerschrikkelijke dien titel.

Polen. De Slavische stammen aan Weichsel en Oder vereenigden zich allengs tot het volk der Polen, dat zich onafhankelijk maakte van het Duitsche Rijk. Bijna 200 jaren lang werd Polen door onophoudelijke burgertwisten geteisterd. C a s i m i r de Groote, uit het geslacht der Piasten, vergoedde door de verovering van Gallicië en Noord-Rusland de verliezen aan grondgebied, die Polen leed aan de Duitsche Orde in Pruisen. Hij was een verdienstelijk wetgever, maar daar in Polen geen vrije burgerstand ontstond — handel en nijverheid waren in handen der Joden — was

Sluiten