Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236

Lodewijk de Groote uit het Napelsche Huis Anjou, die reeds koning van Polen was, aan de regeering. Daarna volgden vele jaren van bloedige anarchie totdat Lodewijk's schoonzoon, keizer Sigismund, koning van Hongarije werd. Deze had veel te strijden tegen de oproerige Magnaten en het steeds dreigender wordend Turksche gevaar.

Een der meest beroemde koningen van Hongarije in het laatst der 15de eeuw was Matthias Corvinus, de zoon van Johannes Hunyadi, de redder van Hongarije, die de eer van den christennaam handhaafde door de roemvolle bevrijding van Belgrado. Zoolang Matthias regeerde, durfden de Turken zijn rijk niet aan te vallen. Te Pressburg stichtte hij een hoogeschool en zijn hof was een verzameling van dichters en humanisten. Zijn opvolger sloot met het Huis Habsburg het verdrag van erfverbroedering. Hierdoor kwamen na den dood van Lodewijk II, die in 1526 bij Mohacs tegen de Turken sneuvelde, Hongarije en Bohemen onder Habsburgsch bewind. SfSföi

§ 10. Spanje en Italië.

De geschiedenis van Spanje gedurende de Middeleeuwen wordt grootendeels in beslag genomen door den strijd tusschen Christenen en Mooren, een strijd om den godsdienst en de nationaliteit. In den Joop van de tiende eeuw begint het verval der Omajjaden, het gaat met de kaliefen als met de Merovingische koningen, hun geestkracht verslapt, hun viziers worden hofmeiers. Omstreeks 1030 geraakte het Moorenrijk door burgeroorlog en opvolgingsstrijd verbrokkeld in een aantal onafhankelijke gewesten, het kalifaat gaat ten gronde. Juist dan beginnen de staten der christenen in NoordSpanje zich te ontwikkelen. In 1035 waren er drié rijken gevestigd: Castilië, Aragon en Navarre.

Portugal dankt zijn ontstaan ook aan den strijd tegen de Mohammedanen. A1 f o n s VI van Castilië gaf in 1095 aan den kruisvaarder Hendrik van Boergondië een graafschap in leen tusschen de Minho en de Duero, als erkenning van diens bijstand tegen de Mooren. In 1140 heeft de zoon van Hendrik zich onttrokken aan de leenhoogheid van Castilië en den titel koning van Portugal