Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240

aanleg voor cultuur. De kern van hun leger bestond uit de J a n i tscharen, gevormd uit geroofde en gevangen christénknapen, die als Mohammedaan en geheel voor den oorlog met groote zorg werden opgevoed.

" Eerste aanval op Byzantium. Het duurde niet lang, of Byzantium had al zrjn 'bezittingen in Klein-Aziê*fllïtor*n. Toen kwarftffllflÉ Europeesch gebied aan de beurt. De eerste belangrijke veröWéring der Turken aan den overkant was Gallipoli, 1354. Sedert volgde de eene ramp op de andere. Adrianopel werd in 1365 zelfs de Europeesche residentie van den sultan. Zoo geweldig was de weerkracht der Turken, dat zij in deze strategiiöl gevaarlijke* portie zich handhaafden. Want ook de Serven en Boelgaren hadden het onheil zien naderen en wierpen zich op den nieuwen VijMnd. Vergeefs. Bij K o s s o w a wordt hun leger in 1389 reddeloos uiteengeslagen. En Byzantium ontwaakte niet meer uit lijn langzamen doodstrijd.

Een ware Attila was sultan Bajazet. Vreesétijk hield hij huis in Azië en Europa, tot in Bosnië en Wallachije drongen zijn woeste horden door. De christenheid begon het gevaar te begrijpen. De Paus riep de westersche mogendheden op ten strijde, keizer Sigismund liet zich vinden voor een bondgenootschap met Byzantium, honderden ridders uit Frankrijk Boergondië en het Duitsche Rijk ondernamen den tocht naar Hongarije, het scheen alsof de tijden der kruistochten herleefden. Bajazet hield Corotaötinopel nauw ingesloten, toen het christenleger van 100.000 man Boelgarije bömentrok. Bij Nicó polis viel in 1396 de veldslag, een jammerlijke nederlaag voor het leger vlèP Sigismund, dat slecht werd aangevoerd. De dagen van Constantinopel zouden geteld geweest zijn, als niet....

Timur. Een ander geweld kwam opdagen uit het Oosten, de Mongolen. Hun keizer Timur was een dier zeldzame geniale barbaren, die door hun persoóhlijke gaven geweldige dingen weten tot stand te brengen. Hij 'had van Turkestan^^Bit een der grootste rijken gesticht, die de geschiedenis kent, zijn naam was gevreesd in China, Siberië, Centraal-Azië, omstreeks 1400 stond hij aan den Euphraat, op de grenzen der heerschappij van Bajazet. Een ont* zettende slag van honderdduizenden bracht den Turkschen sultan in de gevangenschap van den Mongoolschen keizer. Zooals in Azië Onzegbaar gemoord, gebrand, geplunderd was, zoo' ging het in Klein-Azië, Bajazet stierf als gevangene in 1403, Byzantium betaalde de Mongolen schatting, Timur begon daarna aan de veroveï&rg

Sluiten