Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242

En toch voerde Frederik het devies: A. E. I. O. U. = Alles Erdreich ist Oesterreich Untertan. Werkelijk heeft hij den grondslag gelegd van de Habsburgsche wereldmonarchie door het huwelijk van zijn zoon Maximiliaan met Maria van Boergondië, de erfgename van Karei den Stouten, 1477. De aanwinst der Boergondische monarchie heeft de Habsburgers den weg hunner heerschappij gebaand in West-Europa en later in Spanje. Een bedenkelijk gevolg echter van deze machtsuitbreiding werd de vijandschap van Frankrijk, welke drie eeuwen lang de rust van Europa zou verstoren.

De val van Constantinopel, 1453. Gegeven den toestand van het Duitsche Rijk hadden de Turken weinig te vreezen van Frederik III. Langzaam trokken zij het cordon van hun veroveringen rondom Constantinopel dicht. Mohammed II nam in 1452 het besluit tot den eindaanval op de hoofdstad, het laatste bolwerk, dat den laatsten keizer Constantijn XII, nog overgebleven was. Europa begreep bet gemeenschappelijk gevaar, dat uit het Oosten dreigde, niet. Alleen de Paus en Venetië hebben gehoor gegeven aan den noodkreet om hulp van uit de fel omstreden veste aan den Bosporus. Mohammed II veroverde in 1453 Constantinopel stormenderhand, de keizer sneuvelde. Van dien dag dateert de Turksche heerschappij in het Balkanschiereiland, dat in bloedige oorlogen veroverd is. Skanderbeg wist zich met de Albaneezen in onophoudelijken strijd staande te houden in de Albaneesche bergen, maar Boelgarije en Servië werden overmand. Johannes Hunyadi slaagde er tenminste in Hongarije te redden.

Sedert het begin van de zestiende eeuw telt het Turksche rijk mee onder de groote Europeesche mogendheden. Maar juist in dienzelfden tijd wordt de Oostenrijksche monarchie een meer vast aaneengesloten geheel door de vereeniging van Hongarije, Bohemen en de Oostenrijksche erflanden onder de heerschappij der Habsburgers. De opvolgers van Frederik III hebben hersteld wat deze keizer verwaarloosde. Habsburg werd het schild van Europa tegen de Mohammedanen in het Oosten, zooals Venetië en Spanje in de Middellandsche Zee.

Sluiten