Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE GESCHIEDENIS.

EERSTE HOOFDSTUK. DE EEUW VAN OVERGANG.

Niet de verwoesting van Europa, niet de schrik brengende ■▼etschijhing van een Aziatisch geweldenaar als Attila, niet de veroveringstochtéa' van halfbarbaarsche Goten en Franken, kenmerken den overgangstijd van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Geschiedenis, maar een omwenteling in het geestesleven der beschaafde menschheid, die van zoo vèrreikende gevolgen was, dat nog heden ten dage onze maatschappij daarvan de nawerking ondervindt.

De meest beslissende gebeurtenissen tusschen i 1450 en ^ 1525, welke aan dezen tijd het karakter geven van een diep doorwerkende omwentelingsperiode, kunnen in verschillende groepen onderscheiden worden:

het maatschappelijk leven onderging den invloed der groote uitvindingen en van de ontdekking eener tot nog toe onbekende wereld',

het geestelijk leven is op geheel nieuwe banen geleid door de renaissance, het humanisme, de hervorming;

het staatkundig leven werd meer en meer beheerscht door de vestiging van de absolute monarchié. <

Betrekkelijk arm daarentegen is de tijd der renaissance aan politieke gebeurtenissen in grooten stijl. De val van Constantinopel in 1453 en de vestiging der Habsburgsche monarchie, die het toppunt van haar macht bereikte gedurende de regeering van Karei V, zijn de belangrijkste internationale feiten.

§ 1. Renaissance en Humanisme.

Renaissance. In het laatst der Middeleeuwen ontstond op het gebied van kunst en letteren een beweging, die een grooten invloed heeft gehad op den menschelijken geest en den naam draagt van Renaissance d.i. de herleving van de studie en den daaruit voortspruitenden algemeenen invloed van de klassieke kunst en letteren. Niet dat gedurende de Middeleeuwen de herinnering aan de oude Grieken en Romeinen geheel vergeten was: de Renaissance zelf heeft onschatbare verplichtingen aan de monniken en

Sluiten