Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

249

maeus D i a z de zuidpunt van Afrika, die hjjStormkaap noemde, maar die van den Portugeeschen koning den naam van Kaap de Goede Hoop ontving. Twaalf jaar later vond de groote zeevaarder Vasco da Gama, in dienst van koningEmanuel den Grooten, den zeeweg1) naar Indië. Hij zeilde de Kaap om, voer door het kanaal van Mozambique en landde in 1498 aan de kust van Malabar.

Vestiging in Indië. De Portugeezen stichtten in Indië een handelskolonie, aangelegd door Vasco da Gama en C a b r a 1 (die Brazilië voor Portugal in bezit nam), welke tot grooten bloei kwam onder het schitterend beleid van den heldhaftigen gouverneur d'A l m e i d a en van Albuquerque, den ontdekker van Madagascar. De Portugeezen breidden hun koloniaal gebied in Indië verder uit over Ceylon, de Soenda-eilanden en de Molukken. In Indië duurde hun heerschappij van ± 1500 —±1600, toen zij vandaar verdreven werden door de Nederlanders. Luis de Camoëns bezong in zijn beroemd heldendicht, de „Lusiaden" de groote daden der Portugeezen, vooral den stouten tocht naar Indië van Vasco da Gama.

De Portugeezen zorgden tevens voor de verbreiding van het Katholicisme in de nieuw ontdekte landen, door de missionarissen, vooral den H. Franciscus Xaverius2), in hun moeite vollen arbeid te steunen. Deze Heilige, door den H. Ignatius voor zijn Orde gewonnen, stevende in 1542 naar Indië, waar hij te Goa, Malakka, op de Molukken en later in Japan met heerlijken uitslag het Geloof verkondigde.

Amerika. Was de weg naar Indië voor den stouten zeevaarder betrekkelijk gemakkelijk te vinden, kon men, al tastende en onderzoekende, dien van af de Afrikaansche kusten eenigermate Vaststellen, veel moeilijker zou de ontdekking van Amerika zijn. Het was een genie, dat dezen dienst aan de menschheid bewees.

Christoffel Columbus (Colon) werd waarschijnlijk in 1451 te Genua geboren. Hij begon zijn loopbaan als marineofficier in dienst van het koninkrijk Napels. Als in alle groote mannen is ook in hem zijn buitengewone werkkracht bewonderenswaardig. Hij studeerde veel. De humanistische wetenschappen van zijn" tijd, de aardrijkskunde, zeevaartkunde, stemkunde, cartographie

1) De landwegen, waarlangs de Indische waren naar Europa vervoerd werden, waren of te lang of te gevaarlijk. Daarom zocht men een anderen weg naar Indië.

a) Zie: Nieuwenhoff: De H. Franciscus Xaverius en zijn Brieven. Amsterdam 1895..

Sluiten