Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

250

trokken zijn belangstelling. Jarenlange voortgezette waarnemingen omtrent onverklaarde vondsten op de westelijke kusten van Portugal en Afrika, deden hem omstreeks 1470 tot de conclusie komen, dat aan den overkant van den westelijken Oceaan de oplossing moest te vinden zijn van al deze raadselen1). De intuitie van het genie was in Columbus te machtig, dan dat hij rust hadde kunnen vinden, vóór zijn plannen waren uitgevoerd. Hij stuitte op bijna onoverkomelijke moeilijkheden en grievende teleurstellingen. De Senaat van Genua wees hem, den fantastischen droomer, in 1476 af, toen hij een verzoek inzond om steun. Venetië volgde dit voorbeeld van kortzichtigheid.

Columbus vond eindelijk instemming bij koningin I s a b e 11 a de Katholieke. In Spanje werd hem hulp toegezegd, zoodra de oorlog tegen de Mooren zou geëindigd zijn. Granada viel in 1492 in handen van koning Ferdinand; 3 Augustus van dat jaar begon Columbus de groote reis. Met drie scheepjes verliet hij de haven van Palos, om, na menig uur van bangen strijd tegen het angstig gemis aan vertrouwen onder zijn tochtgenooten, 13 October te landen op de Bahama-eilanden.

Een nieuw land ontdekt, dat was de gedenkwaardige tijding, die Columbus bij zijn terugkomst in de haven van Palos, 15 Maart 1493, kwam brengen aan de Spaansche koningen. De kust van het westelijk werelddeel was echter nog niet gevonden.

Eerst op zijn derden tocht, 1498—1500, betrad Columbus het vasteland van Zuid-Amerika bij den Orinóco. Kort daarop braken er onlusten uit onder de hebzuchtige kolonisten, die zich in hun verwachtingen teleurgesteld zagen; aanklachten gingen naar Spanje tegen Columbus. Koning Ferdinand zond toen een gevolmachtigde naar de Nieuwe Wereld om een onderzoek in te stellen. Deze liet Columbus geboeid naar Spanje overbrengen. Wel is hij in zijn eer hersteld, maar niet meer in zijn waardigheid als onderkoning. Het nieuwe werelddeel kreeg den naam Amerika. In 1506 stierf Columbus vergeten en arm te Valladolid. Hij heeft altijd gemeend, dat hij de kusten van Indië had gevonden, en niet een nieuw werelddeel.

Door deze schitterende ontdekkingen werd Spanje de mededinger van Portugal. Daarom wees Paus Alexander VI den meridiaan aan, die de verdeelingslijn zou aangeven tusschen de twee kolonisatiegebieden. De grens is sedert altijd geregeld geworden naar de be-

1) Reeds omtrent het jaar 1000 hadden de Noormannen Winland en Markland (Nieuw-Engeland en New-Foundland) ontdekt en er volkplantingen gesticht, die later te niet gingen.

Sluiten