Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ÖI

1519 stierfJ). Niet aan de vrij onbeduidende positie van het Duitsche' Rijk ouder de Europeesche mogendheden heeft Karei V zijn macht ontleend, het zwaartepunt daarvan lag in Boeifigondië en Spanje.

Boergondië — Filips de Goede had zoo gaarne aan zijn Nederlandsche Gewesten dien naam ais dien van een koninkrijk gegeven! — was aan het Huis Habsburg verbonden door het huwelijk?**» Maximiliaan met Maria van Boergondië; Hun zoon, Filips de Schoone, was het, wiens verbintenis met Johanna van Aragon en Castilië ook Spanje binnen denzelfden invloedssfeer bracht.

Maar met Spanje nog andere landen. De rijke Amerikaansche koloniën hadden in Madrid even goed hun hoofdstad als het hertogdom Milaan en het koninkrijk Napels-Sicilië. Deze landen zijn. jaren lang een twistappel geweest tusschen op avontuur beluste mededingers.

Sicilië behoorde reeds sedert 1282 bij Aragon en dus in de zestiende eeuw aan Spanje. In Napels stierf het huis Anjou in 1435 uit. Toen heeft de koningvan Aragon van de gelegenheid gebruik gemaakt om het te veroveren, maar later deed Karei VlII van Frankrijk als erfgenaam der Anjou's aanspraken gelden op Napels en opende daarmee de rij der oorlogen, die dit zoo rijk gezegende land teisterden en voor meer dan drie eeuwen een einde maakten aan. zijn nationale onafhankelijkheid. Het koninkrijk Napels werd veroverd, maar Karel's schitterend succes maakte sommige Italiaansche staten beducht voor zijn veroveringszucht. Daarom sloten zij een verbond met Maximiliaan en Ferdinand van Aragon om de Franschen te verdrijven. Karei VIII moest Italië ontruimen. Zijn opvolger, L o d e w ij k XII, hervatte de groote plannen. Als afstammeling van de familie Visconti maakte hij ook aanspraak op Milaan, dat hij in een korten veldtocht in bezit nam. Met Ferdinand den Katholieken van Aragon sloot hij daarop een verdrag om gezamenlijk. Napels te veroveren; maar toen er over het verdeelen van den buit twist tusschen de overwinnaars ontstond, verzekerde Ferdinand's bekwame veldheerGonsalvo de Cordova, zich van Napels. Na een langdurigen strijd, waarin de Italiaansche staten, die voor een Fransche overheersching bevreesd, waren, zich met Ferdinand verbonden, moest de Fransche koning ten slotte van alle aanspraken op de Italiaansche Janden afzien.

Toen Karei V in Spanje opvolgde, was de strijd om de Spaansche

1) Aan Maximiliaan is ook de oprichting van de Duitsche Rij kspost te danken. In 1496 benoemde hij Jan van Tassis (prins van Thurn en Taxis) tot. postmeester in Tirol, later tot erfelijk pos tmeester-generaaL voor geheel het Rijk.

Sluiten