Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2Ö2

wingewesten in Italië gestreden en vond de nieuwe koning in zijn land de absolute monarchie ongerept bewaard door kardinaal X i m e n e s. Wel hebben de Cortez nog één poging gewaagd om hun oude vrijheden te herwinnen. Meerdere communéros (gemeenten) kwamen in opstand, stelden een junta (raad) in en erkenden Johanna, Karel's moeder, als hun rechtmatige vorstin» Zij Werden echter verslagen; de onbeperkte monarchie was voorgoed gevestigd. Als Karei V in 1520 de Duitsche keizerskroon ontvangen heeft, zal hij voortaan het bestuur voeren over drie rijken, met ieder een afzonderlijk volkskarakter en een eigen, historisch-ontwikkelden regeeringsvorm:

De Nederlanden met hun privilegiën; Spanje, het land der onbestreden absolute monarchie, waaraan de Italiaansche wingewesten verbonden waren;

Het Duitsche Rijk, met een constitutie, die veeleer den naam verdiende van de gereglementeerde anarchie.

Krachtens haar oorsprong was de monarchie van Karei V allesbehalve een organisch samenhangend geheel. Den keizer wachtte een geweldige taak. Gedeeltelijk heeft hij die zich zelf gesteld: de bestrijding van de Hervorming in Europa en de vestiging van een centrale bestuursmacht in het Duitsche Rijk. Karei begreep, dat deze regeeringsaangelegenheden op de eerste plaats zijn zorg behoefden.. Maar zijn vijanden hebben hem nog jaren vol inspannenden arbeid bezorgd van minder prettigen aard. En het waren niet alleen de O o s t e rs c h e Turken, die het den keizer der Westersche Christenenlastig maakten in de Middellandsche Zee en de Oostenrijk-Hongaarsche landen, het was „Zijne Aller-christelijkste M a j e s t é i t", Frans I van Frankrijk, die het Karei nooit vergeven heeft, dat de Duitsche keurvorsten zijn mededinger op dén troon van Otto den Grooten verhieven.

Oorlogen met Frans I. Daarenboven maakte Karei aanspraak op het hertogdom Boergondië, dat Lodewijk XI ontnomen had aan zijn grootmoeder Maria, en op Milaan als rijksleen, dat Frans I in 1515 door de overwinning van Marignano had veroverd (Bayard, „le chevalier sans peur et sans reproche"). Frans van zijn kant eischte Napels op. Vier bloedige oorlogen met Frankrijk, die van al deze geschillen-het gevolg waren, hebben den keizer voortdurend gehinderd in zijn bezwaar-

Sluiten