Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

273

Augsburgsche Confessie vaststelde, en het Anglicanisme, dat uit koninklijke decreten was opgebouwd, schaarden de katholieken zich hechter dan ooit rondom den Paus. Zoo groot was de invloed, die daarvan uitging, dat het Protestantisme in zijn veroveringen gestuit werd en dat zelfs een gedeelte van het verloren terrein werd herwonnen. In het Duitsche Rijk zijn Westphalen, de Rijnlanden en Beieren katholiek gebleven door het werk der contra-reformatie. Frankrijk heeft de dreigende overheersching der Hugenoten gekeerd, zij het niet dan na bloedigen strijd. En geraakte het Katholicisme in Noord-Nederland, Engeland, Scandinavië,' Denemarken ook in den -moeilijken toestand van een onderdrukte en gewantrouwde minderheid, die minderheid heeft de worsteling om haar geloof en beginselen weten vol te houden tot op den huidigen dag en niet zonder belangrijke resultaten. Het Protestantisme werd tot staan gebracht.

§ 5. Filips II van Spanje.

Filips II regeerde over Spanje, de Nederlanden, Napels en Sicilië, rvfihÖai, de Amerikaansche bezittingen en sedert 1580 ook over Portugal en zijn Indische koloniën.'Zijn strelëiywashoofdzakeiök gericht op de verwezenlijking van twee denkbeetóini de handhaving van de eenheid der Kerk, wü* belangen hij met de zijne vereenzelvigde en de versterking van het onbeperkt koninklijk gezag. Hij was een man van groote werkzaamheid, maar achterdocht jegettS^rP staatsdienaren, besluiteloosheid, geveinsdheid en lfelt' in de politiek waretode schamlwSjden van zijn karakter.

Strijd tegen de Hervorming. In Spanje bestreed Filips krachtig het Protestantisme, dat daar nooit vasten voet gekregen héeifc^Jü}1 !jö8SBp;hij strenge maatregelen tegen de M o r i s<S 's, in «Bjiljw bekeerde Mohammedanen. De Joden werden genoodzaakt het land te verlaten. Velen hunner namen de wijk naar Nederland en vestigSènZich meerendeels te Amsterdam, waar zij in den handeltèen goed bestaan vonden.

Oorlog met Frankrijk. Al aanstonds bij het begiö'^VtinJJ^rjn regeering moest Filips den strijd, dien Hendrik II in 1552 tegen zijn vader begonnen was, doorzetten. In dien oorlog werd Spanje bijgestaan door Engeland (wegens het huwelijk vanJFjlips met Maria

Sluiten