Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

278

A n j o u, tegen de regeering verbonden hadden, dwongen hem den vijfden oorlog te eindigen met den vrede van „Monsieur", 1576. De Hugenoten verwierven daarbij nog gunstiger voorwaarden dan voorheen. Hierover verontwaardigd sloten de katholieke edelen '^Ijèden onder Hendrik de Guise (le balafré) in 1576 de Heilige Ligue (-„«fe foi, uar loi, un'MP') mét^Wlips II van Spanje, tegen den leider der Hugenoten, Hendrik van Navarre. De koning moest, om niet gehedfiSjn invloed te verliezen, zich hierbij aansluiten.

Daar Hendrik III geen zoons had, was zijn jongste broeder, Frans van Anjou, de man van de Fransche furie te Antwerpen in 1583, de aangewezen troonopvolger. Deze stierf echter in 1584 en nu werd Hendrik van Navarre de naaste erfgenaam van de Fransche kroon. Maar de meerderheid van het FrariSëhe volk wilde geen Calvinist als koning. De Ligue protesteerde. Ook beloofde Filips II, die den troon wenschte voor zijn dochter Isabella, zijn stetth.

Oorlog der drie Hendriken, 1585—1593- Zoe^ ca80Wndde de achtste en laatste godsdienstoorlog, dié» Sn de geschiedenis den naam draagt van „Oorlog der drie Hendriken" (Hendrik III, Hendrik van Navarre, Hendrik de Guise).Hendrik IIIwilde Parijs in de hand houden om zijn zelfstandighe&3&iet gehÉÉRie: verliezen. Maar de Parijzenaars, wars van den trouweloozen vorst, brachten zijn Zwitsersche huurtroepen een geduchte nederlaag toe (journée des barnc^s). Uit wraakzucht liet hrj^dens de vergadering van de Etats-Généraux te Blois, Hendrik de Gftise verraderlijk^^moorden tot hevige verontwaardiging van alle katholieken. De Ligue verhief zich nu tegen den koning, zelfs Parijs greep naar de wapenen, 'öè&örik III verbond zich met Hendrik van Navarre en trok op tegen de hoofdstad. In het legerkamp is hij door sluipmoói^gedood.

De oorlog werd verdèf^oortgezet tegen HeSdrik van Navarre. [ifiafF versloeg de lÜgue en belegerde Parijs, maar is door FSBJÏb' bekwamen veldheer Alexander Farnese van Parma, den landvoogd der Nederlanden, genoodzaakt het beleg op te bereken. De oorlogskansen bleven op en neer gaan^Eerst door zijn overgang tc^htótKatholküme heeft Hendrik van Navarre de Ligue feettjswapen uit de hand geslagen: hij werd als Hendrik IV m TgeJfcel Frankrijk' erkend. In 1598 sloot hij met Filips II den vrede van V e r v i n s. Met HencjrikJÏV kwam het huis Bourbon, 1589— 1792, op den troon.

Sluiten