Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

287

van Be ierenontvingdenkeurvorstelijkentitel en de Opper-Palts, die nog heden ten dage aan Beieren behoort, In 1624 was de rust in het Duitsche Rijk hersteld. De keizer en de Ligue hadden den binnenlandschen oorlog weten te bedwingen. Maar waren de protestante rijksvorsten een weinig beteekenende tegenpartij gebleken door hun onderlinge verdeeldheid en eigenbaat, het ergste gevaar dreigde van uit het buitenland. De strijd werd in 1625 internationaal in den vollen zin van het woord. De eerste overwinning van den keizer zou hem fel betwist worden.

Het Deensche tijdvak.

De Engelsche koning had zijn schoonzoon Frederik in den steek gelaten, omdat hij zich door de Spaansche diplomatie een huwelijk had doen voorspiegelen van een infante met den prins van Wales (Karei I). Het was van Spaansche zijde een meesterlijke speculatie op Jacob's ijdelheid, die volkomen het doel bereikte. Eerst toen het huwelijksplan voor goed was afgesprongen, steunde hij zijn naar Ij^njHaaggevluchten schoonzoon. Christiaan IV vanDenemarken wilde de gelegenheid gebruiken om zijn gebied in Noord-Duitschland uit te breiden, de Staten-Generaal sloten een verbond met Frankrijk, om op te treden voor het behoud van de godsdienstige en politieke vrijheid van het Rijk en het herstel van Frederik V als keurvorst. Saksen, Brunswijk, Mecklenburg kozen de zijde van Christiaan IV. Ferdinand II kreeg met den eersten buitenlandschen aanvaller te kampen.

Wallenstein. Toen verscheen een man op het tooneel, wiens naam door alle eeuwen heen een klank van huiveringwekkende geheimzinnigheid behouden heeft: Wallenstein. Een geboren heerscher, indrukwekkend door zijn fiere gestalte en diepe, dwingende oogen, wist hij zich den afgod van zijn soldaten te maken, maar zou hij de schrik van den boer en den burger worden door zij n meedoogenloos wreede methode van oorlogvoeren. In 1625 bood hij Ferdinand II aan een leger van 50.000 man op de been te brengen, mits hij zou schadeloos gesteld worden voor zijn diensten uit de door hem te veroveren landen. De keizer nam het aanbod aan. De veldtocht tegen de verbonden vijanden verliep succesvol. In 1626 versloeg Wallenstein den veldheer der tegenpartij, Mansfeld, aan de Dessauer brug, Tilly vernietigde in hetzelfde jaar het leger van Christiaan IV bij L u 11 e r in Brunswijk. Toen Mans-

Sluiten