Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

317

§ 3- Karei II van Engeland.

Karei II, 1660—1685. In 1660 had de Restauratie der Stuarts plaats gehad en was K a r e 1 II, de oudsfejzoon van Karei I, op den troon gekomen.

-il§&<was een SCaraiMlff. Staatsman, geestig en innemend van aard, maar lichtzinnig en losbandig. Bij zijn huwelijk met Katharina van Portugal, bracht deze als bruidschat het eiland B o m b a y aan, het begin der later zoo uitgestrekte Britsche bezittingen in Voor-Indië. Het Engelsche volk was zeer ingenomen met het herstel van het koningschap en de verkiezingen voor het Parlement gaven een groote meerderheid aan de koningsgezinden en Anglikanen. De „koningsmoordenaars" werden zwaar gestraft,' niet-Anglikanen vervolgd, de Anglikaansche Kerk als staatskerk hersteld en zelfs godsdienstige samenkomsten verboden, waarbij niet 4et Anglikaansch gebedenboek (Book of common prayer) werd gebruikt. Ofschoon Karei Hrrao godsdienstig opzicht sinds lang overhelde tot den godsdienst van zijn moeder, Henriette van Frankrijk, eerst op zijn s t e r f b e d ging hij over tot de Katholieke Kerk.

De koning in onmin met het Parlement. Intusschen begon de goede verstandhouding tusschen den koning en het Parlement te luwen, niet alleen wegens Karel's geldverspilling, maar ook door het verschil in meening op godsdienstig gebied. Karei wilde ter bescherming van de kathohekejjüeen besluit tot verdraagzaamheid, de „T o 1 e r a t i o n-a c t" uitvaardigen; maar het Parlement duldde dit niet en nam daarentegen de Test-act aan, die tot 1829 bleef bestaan: niemand kan een openbaar ambt bekleeden, die niet onder eede verklaart, dat hij de kerkelijke suprematie des konings erkent en de katholieke leer der Transsubstantiatie verwerpt. Zoo moest zelfs 's konings broeder, Jacobus van York, de aangewezen troonopvolger, aftreden als lord-admiraal van de Engelsche marine.

Popish plot, 1678. Het vuur van den godsdiensttwist werd nog aangewakkerd door het zoogenaamd popish plot. Titus Oates beschuldigde de katholieken, dat zij den koning en alle protestanten wilden vermoorden en Londen in brand steken.. Jije onschuldigen werden terechtgesteld en bovendien de Test-act1ȣr scherpt c]opr de Parliamentary Test-act, waardoor de niet-Anglikanen ook buiten het Parlement-Werden gesloten. Habeas-Corpus act. De koning keurde dit alles af, maar hij

Sluiten