Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i8

durfde den strijd tegen het Parlement en de Anglikaansche Kerk «ler'aan. Het Lager Huis nam zelfs de Exclusion bf 11 aan, waardoor alle katholieken van de troonopvolging uitgesloten werden. Radelotts ontbond Karei ook dit Parlemen&Jnaar voor het uiteenging maakte het üfcn hoogst verdienstelijk jegens het'ggelsche volk door de Habeas-Corpus act, 1679. Dit besluit werd een bolwerk voor de persoonlrj8e*i$S»d der Engelschen tegen de willekeur van regeering en politi«PiÉj«èpaalde, dat ieder gevangene binnen een bepaalden tijd moest worden verhoord. 'JÓKWii en Tories. Het was in deze dagen van feilen strijd (omstreeks 1680), dat 'ttTtwee groote staatspartijen, de Whigs en de Tories, ontstonden. De Whigs zijn de Worstanders van de volksrechten en den parlementairen regeeringévorm, de Tórk» van de koninklijte'oppermSÖit. De WrfigVVHlden als Karel's-'opvolger zijn onwettige^ zoon M o n m o u t h erkennen, inl#aats van-Seri hertog van YorWmaar toen hun voormannen deze opvolgingsplannen met geweld wflden dod«ïkten, werden zij de slachtofferkan een andere misdadige samenzwering tegen helleven des konings, het R y ell o u s e - p l4«, waaraan zij onschuldig waren. Zoo verlig» Karei s regeeritt^ grootendeels in voortdurenden stri?* met het Parlement, die slechts enkele jaren na zijn dood tö&en crisis zou leiden.

§ 4. Jacobus II en Willem III.

Jacobus II, 1685-1689, die in 1685 zijn broeder Karei II opvolgde, was sinds verscheiden jaren katholiek. Hij werd onmiddellijk bestreden door zijn neef,3Hen onbekwamen, maar populairen hertog van Monnibuth, die na een mifièkten ui*».rn het zuiden van Engeland op het schavotSöèrfFZijn aanhangers werden bloedig vervolgd en gestraft.

De koning trachtte het harde lot zijner geloofsgenooten te zachten. Hij benoemde tal van katholieke ambtenaren en officieren, nadat de Test-act'was geschorst en een do8f?hem samengesteld Hooger Gerechtshof Bfemet recht vattSispensatie gegeven had. In 1688 gittf meen stap verder?Wdigde het T o 1 e r a n 11 ee di c tmt en beval' aan de Anglikaansche bisschoppen dit besluit van den preèS&oeTte laten voorlezen. Toen de aartsbisschop van

Sluiten