Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3*f

door Willem II^fverrjood^tBftQkt van Frankrijk en Oostenrijk plotseling aanmerkelijk W*vergrooten. WW»

Pretendenten. De aanspraken van Lodewijkt«IV en Leopold I berustten op vrijwel geKjkwaardige'iaMÜfetNJtrekkingen. ^TÈipS IV, koning van Spanje

I^d.XIvS<M£ia The*. Karei II Marg. TherTx Leop. 111705 f 1700

kleinzoon- l) MatfafAntonia a) Jozef I ") Karei Vt

Filips van Anjon • X *705-i7ïi i7"-i74°

Keurvorst van Beieren

I ,rhvV

de erfprins van Beieren t 1099 Lodewijk verlangde de erfenis voor zijn tweeden kleinzoon Filips v ajfeïAn jou; Leopold stond zijn .<r*6b*en af aan den jong sten zoon uit zijn 3de huwelijk Karei. In Spanje**:kende men geen der beide mededingers. Om de eeittT*id*va* «ijn rijk«'^waarborgen voor de toekcÉlst, benoemde Karei II den erfprins van Beieren, dè^'kleinzoon van Leopold, tot eenig en algemeen erfgenaam. ^' _ { .

Verdeelings-verdragen. Eenigè. Manden te voren had L o d ev3f XIV met W i 11 e m III en den Hollandschen raadpensionaris Heinsius een ggie i m v e r d e e 1 i n g s v e r d r a g,|bsloten, krachtens hetwelk de erfprins van Beieren het grootste gedeelte van de Spaansche monarchie zou verkrijgen. Maar in 1699 stierf deze candidaat. Nieuwe onderhandelingen zouden het vraagstuk tot oplossing moeten brengen. Een tweede verdrag wees Filips van Anjou en aartshertog Karei van Oostenrijk aan als troonopvolgers in de hun toegewezen landen.

Karei II evenmin als het Spaansche volk,gilden echter weten van een splitsing van het Spaansche rijk. Fransche gezanten maakten hiervan gebrwik Als in 1700 het testament van den koning geopend wordt, blijkt dat hij de g e h e e 1 e monarchie nalaat aan Fih^ü^an Anjou,ondervoorwaardenochtans,datde kronen vanFrankrijkenSpanjenooitzoudenvereenigdworden.

Alles hing nu af van Lodewijk XIV. Zou hij het verdrag van 1699 gestand doen? Aanvaardde hij het testament ;een oorlog werd onvermijdelijk. Na korte aarzeling besloot de koning tot de handhaving fwan de hem door Karei II geschonken rechten.

Engeland en de Republiek erkenden, zeer tegen den zin van Willem III en Heinsius, den nieuwen koning van Spanje, FiHpS V.'-

Sluiten