Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

329

Foundland, NieuwfSchodand «n de landen om de Hudsonsbaai. 6. Engeland krijgt bij een Asiento (pachteontract), het n&ntfpolie om gedurende 30 jaren jaarlijks 4800 negerslaven in SpaanschAmerika in te voeren. Bovendien zou het met één zoogenepmd permissieschip handel mogen drijven op de Spaarfifche koloniën in Amerika.

Barrière-Tractaat. Na deze vredesverdragen kwm<&a.f1Blt$ tot stahdrhèt Barrière-Tractaat tusschen Oostenrijk en de RepubgHq jgejce verkreeg Aèt recht garnizoen te leggen in 7 vestingen van de Oostenrijksche Netlanden. De bedoeling daarvan was een doordringen van Frankrijk^ «aar het noorden tegen te gaan, want nog altijd zag men daarin het grootste gevaar voor het land. Het jpeekt van zelf, dat dit tractaat alleen zijn doel kon bereiken, zoolang de Republiek en Oostenrijk bondgenooten zouden blijven.

Laatste jaren van Lodewijk XIV. Treurig was de ouderdom van Lodewijk XIV. De Spaansche Successie-oorlog had de laatste krachten van Frankrijk uitgeput; handel, nijverheid en landbouw kwijnden, de geldmiddelen verkeerden in volslagen wanorde, overal heerschte ontevredenheid en verbittering. En bij de algemeene malaise kwamen voor den koning nog allersmartelijkste verliezen in zijn eigen fam0Jf?gl}

Zijn zoon en kleinzoons stierven snel na elkander, zoodat in 1714, behalve Filips V, den koning van Spanje, noch slechts één achterkleinzoon van Lodewijk XIV over was, wien 1*f *?jn kroon kotfÉMaten, de hertog van* Anjou, de latere Lodewijk XV.

Te midden van \& dat leed toonde Lodewijk XIV een groote standvastigheid en onderwerping. Hij overleed na een regeering van 72 jaren, 1643—1715. Zijn dood werd door het volk, dat hem eenmaal aanbad en vergoodde, met vreugde begroet.

§ 7- De Noordsche Oorlog.

Karei XII. Sedert 1648 was Zweden de grootste mogendheid van het Noorden. Karei XII, 1696—1718, regeerde over de volgende^Janden: Zweden en Finland; de Oostzee-provinciën: Ilwlië, Ingerraannland, Esthland, Lijfland; Voor-Pommeren met Rügen, de hertogdommen Bremen en Verden.

Karei XII, een der stoutste helden, die de geschiedenis vermeldt, de Noordsche Alexander, telde bij den dood zijns vaders slechts 15

Sluiten