Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

FREDERIK II.

Algemeen Overzicht. Omstreeks het midden van de achttiende eeuw treedt de verzwakking van Oostenrijk en Frankrijk duidelijk aan het licht. Maria Theresia kon zich in denOostenrijkschen Successi e-o o r 1 o g handhaven, dank zij de nog niet te laat geboden medewerking van de Zeemogendheden. FrederikH verovert intusschen Silezië en weet Pruisen omhoog te brengen tot den rang van een groote mogendheid. In den Zevenjarigen Oorlog zijn de groote Europeesche conflicten uitgevochten, zoowel op het continent als ter zee. De gevolgen zijn deze: i. Engeland legt den grondslag van zijn heerschappij ter zee en in de koloniën ten koste van Frankrijk. 2. De Republiek der Vereenigde Nederlanden telt als groote mogendheid niet meer mee. 3. Rusland maakt uitgestrekte veroveringen in Turkije en Polen. 4. Polen verdwijnt ten slotte uit de rij der staten. 5. Tusschen Pruisen en Oostenrijk ontstaat de wedijver om de eerste plaatsin hetDuitsche rijk, een conflict, dat eerst in 1866 is vereffend.

§ 1. De Oostenrijksche Successie-oorlog.

Maria Theresia,. 1740—1780, de erfgename van Karei VI voor de Oostenrijksche erflanden, was een vrouw van groote geestkracht en schranderheid, die haar gemaal, Frans Stephanus, slechts geringen invloed op het bestuur van haar staten schonk. Zij zag zich haar rechten betwist door twee tegenpretendenten. De eerste was Albrecht, de keurvorst van Beieren. Hij stamde in de vrouwelijke linie van de Habsburgers af. Hij beweerde, dat vroeger door keizer Ferdinand, den opvolger van keizer Karei V, zou vastgesteld zijn bij een regeling dér opvolging:

wanneer zijn overleden de mannel ij ke nakomelingen uit de mannelijke linie, dan komen de mannelijke nakomelingen uit de vrouwelijke linie aan de beurt van opvolging. Volgens deze lezing zou Albrecht dus in 1740 de rechthebbende erfgenaam zijn.

Maar het hof te Weenen had reeds vóór den dood van Karei VI onomstootelijk bewezen, dat er was vastgesteld:

Sluiten