Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*9

naar de belangen van Engeland; het Iersche Parlement, waarin geen katholiek zitting mocht hebben, bezat geen autonome wetgevende macht. De opstand van 1782 ging uit van de Protestante Ieren. De Engelsche regeering gaf toe, het Parlement van Londen verleende aan het Parlement van Dublin de wetgevende zelfstandigheid. Dit heeft bestaan tot 1801. De katholieken bleven echter buitengesloten. Alleen de nationale tegenstelling tusschen Ierland en Engeland is in 1782 eenigermate verzacht, inde godsdienstige kwam geen verbetering.

Niettegenstaande de geleden verliezen bleef Engeland de eerste maritieme en koloniale mogendheid. Wat het verloor in Amerika, werd vergoed in Voor-Indië (Warren Hastings), en in Australië, dat, tengevolge van de ontdekkingsreizen van James C o o k (Zuid-Poolland), langzamerhand binnen de invloedsfeer van het Britsche rijk getrokken werd.

De 13 Amerikaansche Staten maken voor hun jonge republiek een constitutie. Hoewel men daarbij de inrichting van de Republiek der zeven geünieerde Provinciën tot grondslag nam, heeft men de gebreken van deze organisatie vermeden en in de grondwet de bevoegdheden van het Unie-bestuur en de autonomie der afzonderlijke staten zorgvuldig onderscheiden. Tegenwoordig is men nog weinig of niet afgeweken van de toen ingevoerde democratische grondwet.

Grondwet der Vereenigde Staten. Tegenover het buitenland vormt de Unie één staat. De president en het Congres hebben het algemeen bestuur in handen.

De president, die verantwoordelijk is, wordt voor 4 jaar gekozen door de kiezers, die echter alleen een aantal personen kiezen, welke den president aanwijzen. Deze wijze van verkiezing noemt men een verkiezing met een trap.

George Washington, de verdienstelijke aanvoerder in den pas geeindigden oorlog, werd twee keer achtereenvolgens tot president gekozen, de derde keer bedankte hij, uit vrees voor ontaarding van het ambt. Op zijn voorbeeld heeft men zich sedert gehouden aan de gewoonte, dat niemand meer dan twee maal achtereen president mag zijn.

Het Congres bestaat uit twee Kamers: den Senaat en het Huis van Volksvertegenwoordigers. Het oefent de wetgevende macht uit.

De afzonderlijke Staten bezitten de soevereiniteit in hun eigen aangelegenheden. Elke staat heeft 2 vertegenwoordigers in den Senaat. Het aantal leden, dat een staat afvaardigt naar het Huis van Volksvertegenwoordigers, hangt af van het aantal inwoners. Deze afgevaardigden worden rechtstreeks gekozen door alle meerderjarige (20 jaar) Amerikanen.

Er bestaat volstrekte vrijheid van godsdienst; staatskerk en adel zijn in de Vereenigde Staten onbekend.

Sluiten