Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

De tiers-état stelde dus zijn gezag boven dat van den koning, de revolutie had reeds het hoofd opgestoken, de koning liet gebeuren.

- Lodewijk XVI laat de beide andere standen in den loop der volgende weken aansporen zich aan te sluiten bij den derden stand, zoodat er één gezamenlijke vergadering tot stand komt, waarin alle leden gemeenschappelijk zitting hebben.

§ 2. De Straat-Revolutie.

Het Palais Royal. De hofpartij en de hooge adel maakten zich intusschen niet ten onrechte ongerust over het aanmatigend optreden van de Constituante. Men wist Lodewijk XVI er toe te bewegen eenige vertrouwde regimenten, uit Duitschers bestaande, bij Versailles samen te trekken. Dat veroorzaakte heftige opwinding onder de bevolking van Parijs, die dagin dag uit door agitatiein onrust gehouden werd.

De hertog van Orleans, achterkleinzoon van den regent, had daarin de hand. Hij is een der laaghartigste figuren uit de Fransche revolutie. In Parijs had hij een groote bezitting, het palais royal. Zijn tuinen verhuurde hij voor café's en winkels, in een galerij erbij gelegen werden geregeld volksbijeenkomsten gehouden en opruiende redevoeringen afgestoken. De hertog gaf zich uit voor democraat en noemde zich Philippe Égalité. Groote populariteit verwierf zich een jong advocaat uit Zuid-Frankrijk, C a m i 11 e Desmoulins, die als volksredenaar een buitengewoon succes had en het volk er toe bracht een algemeen insigne aan te nemen, la cocarde verte, waarvoor de kastanjeboomen kaal geplunderd werden, maar die later vervangen is door la cocarde tricolore (rood en blauw, de Parijsche kleuren; wit, de kleur der Bourbons). Ook de hooge broodprijzen droegen er toe bij de algemeene ontevredenheid nog te doen stijgen.

Daar komt, 12 Juli, te Parijs het bericht, dat Necker is ontslagen en een paar meer reactionnaire ministers zijn benoemd. Hij was de eenige persoon aan het hof, die onder de bevolking populair was. Men geloofde, dat hij tot aftreden gedwongen werd, opdat de koning vrijer en krachtiger tegen de Constituante zou kunnen te werk gaan.

De opwinding bij het palais royal bereikte haar toppunt. De menigte droeg 's avonds de buste van Necker in triumf door de stad. Wapenmagazijnen en geweerwinkels worden bestormd. De burgerij, bevreesd voor een algemeene plundering door het grauw, steekt de koppen bijeen en komt tot de oprichting van „la garde nationale".

De Bastille. Dan, 14 Juli, als heel Parijs in de macht der anarchie is, klinkt ergens uit een hoop volk de kreet: „a la B a s t i 11 e !!"

Sluiten