Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45

kort voor een goede wetgeving, de invloed der verkiezingen is te groot.

III. Het kiesrecht werd, in strijd met de déclaration, alleen gegeven aan de bourgeoisie. Men moest een vrij hooge belasting betalen om kiezer te kannen zijn.

IV. De oude indeeling in provinciën is afgeschaft en vervangen door een verdeeling in 83 departementen, welke nog heden van kracht is.

Assignaten. De nood van de schatkist was sedert Mei 1789 even nijpend gebleven. Daarom besloot de Constituante de kerkelijke: goederen tot staatseigendom te verklaren en te doen dienen tot: onderpand voor de uitgifte van bankbiljetten, de assignaten.. Er is echter van dit papieren geld zooveel in omloop gebracht, dat de koers voortdurend daalde en de assignaten na eenige jaren waardeloos werden *).

La Fête de la Fédération. 14 Juli 1790, een jaar na de bestorming van de Bastille, is op het Champ de Mars te Parijs gevierd een verbroederingsfeest, la Fête de la Fédération,. zooals er toen in Frankrijk in tal van plaatsen gehouden zijn. In tegenwoordigheid van duizenden legde Lodewijk XVI den eed af,, dat hij de nog onvoltooide grondwet zou handhaven. Deze vredetusschen de partijen was slechts schijn. De revolutionnaire pers zette dagelijks haar afbrekend werk voort. Bladen als 1'Ami du P e u p 1 e van Marat, Le Père Duchesne van H é b e r t vergiftigden de publieke opinie.

§ 4. La Constitution Civile du Clergé.

De Kerk en de Revolutie. Evenmin als het staatsgezag stond het kerkelijk gezag sterk bij het begin van de Fransche revolutie Onmiskenbaar verkeert de Kerk in Frankrijk in de tweede helft van de achttiende eeuw in een periode van inzinking:

1. Het gezag van den Paus had sterk geleden door het Gallicanisme, de vijandschap van het Jansenisme en de Encyclopedisten.

2. Door de opheffing van de Orde der Jezuieten, niettegenstaande

1) Alleen de Constituante heeft voor 1800 millioen in omloop gebracht in drie uitgiften. De koers van het papieren geld had het volgend verloop: in 1790, 95°/0; in 1791, 84°/8; in 1792, 61%; in 1793, 2i°/0; daarna, nihil»

Sluiten