Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68

tot ontploffing: immers, wie was zeker van den dag van morgen! Er werd een complot gevormd om Robespierre uit den weg te ruimen, want niemand durfde hem openlijk aan. Zoodoende zou de reactie onverwacht intreden.

§ 10. La Réaction Thermidorienne.

Robespierre's val. Robespierre had de hem dreigende oppositie wel opgemerkt en dacht deze in de Nationale Conventie door het hem vertrouwde middel van schrik aanjagen onschadelijk te maken. Hij opende zelf den aanval met een rede, waarin hij in vage termen verwijten deed en dreigementen uitsprak. Zijn tegenstanders begrepen onmiddellijk, dat hun hoofd op het spel stond: die gedachte gaf hun moed, wat was er eigenlijk voor hen te verliezen?

Op den morgen van gThermidor in het jaar II der vrijheid — in gewone tijdrekening 27 Juli 1794 — wilde St. Just in de Nationale Conventie een rapport voorlezen, waarin aangeduid werd, dat er nog velen waren, die voor de republiek gevaarlijk moesten geacht worden. De spreker wordt herhaaldelijk

in de rede gevallen. Robespierre ziet het, beklimt het spreekgestoelte een

storm van woede breekt tegen hem los. Onder oorverdoovend lawaai wordt hij overstelpt met beleedigingen: „A bas le tyran!", „Hors la loi!". Dan valt de beslissende eisch: „Stelt hem in staat van beschuldiging!" Een oogenblik daarop heerscht er doodsche stilte in de volle zaal, gevolgd door een stormachtig applaus.

De dictator zag, dat de slag verloren was. Hij met zijn jongeren broeder, Couthon en St. Just, worden gevangen genomen. Zijn aanhangers bevrijdden hem en brachten hem naar het stadhuis, waar de Commune van Paf ijs zich voor hem verklaarde. Een oogenblik scheen Robespierre de overhand te zullen behouden, maar de Conventie verzamelt onder „generaal" Barras betrouwbare troepen. Alle medestanders van Robespierre werden nu verklaard „hors la 1 o i", da.: men zou hen onmiddellijk kunnen ter dood brengen.Dientengevolge hepen de troepen der Commune over en het kwam met tot een gevecht van beteekenis in de straten.

Gedurende den geheelen nacht van 9 op 10 Thermidor duurde de vergadering van de Nationale Conventie voort. Men besloot de partijgangers van Robespierre zonder proces te guillotineeren. In den middag van 10 Thermidor reed de kar weer door de straten, nu beladen met den man, die zoovelen dien weg had doen opgaan. Couthon, St. Just en honderd andere medestanders der Montagnards vonden denzelfden dag hun einde op het schavot. Het Schrikbewind was voorbij.

Sluiten