Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69

Thermidoriens. Krachtig trad, na deze eerste overwinning, de partij van de Thermidoriens op, grootendeels bestaande uit afgevaardigden, die vroeger de Plaine hadden gevormd. De gevaarlijkste Jacobijnen werden in den loop van de volgende weken terechtgesteld, o.a. Carrier en Fouquier Tinvüle. Daarmee houden de groote slachtingen op.

In het najaar van 1794 wordt de Jacobijnen-club op last van de Nationale Conventie gesloten. Het tribunal révolutionnaire verdwijnt. Duizenden gevangenen verheten hun kerkers; verscheidene gevluchte Girondijnen hernamen hun plaats in de Conventie. Opmerkelijk is de wederopluiking van het Katholicisme. De kalmte keert weer in Frankrijk. Er ging een zucht van ver-

De Incroyables.

lichting op in het ongelukkige land. De Jeunesse dorée (muscadins) manifesteert tegen het Schrikbewind. De Incroyables met hun overdreven kleeding en kolossale wandelstokken, bewijzen het verschijnsel van onbeheerschte ontspanning. Na jaren van angst verleidt het gevoel van veiligheid en rust tot dwaasheden.

Alleen in de Vendée duurde de strijd nog voort. H o c h e brak de kracht van den opstand in 1795.

De Nationale Conventie kon nu een nieuwe constitutie ontwerpen.

De derde grondwet, 1795, stelde het volgende vast:

i°. De uitvoerende macht komt in handen van een college van vijf „directeurs" (Directoire exécutif). 2°. De volksvertegenwoordiging krijgt de wetgevende macht, zij telt 750 leden: den Raad der Ouden (250) en den Raad der 500.

Er moesten dus in 1795 algemeene verkiezingen uitgeschreven

Sluiten