Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75

Ook over de veroverde Zuidelijke Nederlanden strekte de vervolging zich uit. De kerkelijke goederen werden er in beslag genomen en verkocht, de R.K. universiteit van Leuven opgeheven, de geestelijken veroordeeld tot verbanning: bijna 80001). Een groot aantal wist gelukkig te ontsnappen, want de bevolking werkte met de regeering niet mede, uit medelijden met de onschuldige slachtoffers.

Tegelijkertijd gaf het Directoire zich moeite om aan Frankrijk een heidenschen godsdienst op te dringen: Théophilanthropie, Culte décadaire, reorganisatie van de Vrijmetselarij, maar zonder succes. Het volk bleef getrouw aan den katholieken godsdienst. De vervolging van Fructidor zou met het Directoire te niet gaan.

Expeditie naar Egypte. Na den vrede van Campo Fornüo werd Napoleon in het vaderland met grooten jubel ontvangen. Voorloopig hield hij zich wat op den achtergrond om geen argwaan te wekken, maar tegelijkertijd beraamde hij maatregelen om zijn populariteit te versterken. De oorlog met Engeland alleen duurde nog voort. Hij ontwierp het plan van een tocht naar Egypte. Dat wilde hij veroveren en dan Engeland aanvallen in zijn Indische bezittingen1). Het Directoire hechtte zijn goedkeuring aan deze voorstellen. De heeren zagen den populairen generaal liever een beetje uit de buurt: zij vreesden zijn eerzucht.

In 1798 steekt Bonaparte met een uitgelezen leger van 35.000 man van Toulon over naar Afrika. Den dag van het uitzeilen had men geheim gehouden, om de Engelsche vloot te verschalken. Admiraal N e 1 s o n lag op wacht bij de straat van Gibraltar. Onderweg ontneemt Napoleon het eiland Malta aan de ridders van St. Jan en bereikt zonder vijandelijke ontmoeting Egypte. Hij bezet Alexandrië, trekt de Nijldelta door in de richting van Kaïro, verslaat de Mamelukken bij de P y r a m i d e n. Intusschen bereikte Nelson de reede van Abtikir, 1798, en vernietigde de vloot van Bonaparte. Zijn leger kon niet meer terug.

Ook uit een wetenschappelijk oogpunt is de expeditie van groot belang geweest. Een staf van archaeologen was meegegaan.Men vond den steen van R o s e 11 e, waardoor Champollion later het hieroglyphenschrift ontraadselde.

In 't voorjaar van 1799 verklaarde Turkije den oorlog aan Frankrijk op aansporen van Engeland. Bonaparte trok den nieuwen vijand tegemoet, sloeg het

1) Bij één decreet, van 4 November 1798, werden 7000 Belgische geestelijken tot verbanning veroordeeld. Vgl. De la Gorce, Histoire rehgieuse de la révolution francaise, dl. IV, blz. 264, 267.

2) Een poging tot landen in Ierland was mislukt, o.a. doordat de vloot der Bataafsche republiek, waarop Napoleon gerekend had, bij Kamperduin in 1797 verslagen werd.

Sluiten