Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

beleg voor St. Jean d'Acre, maar moest terug naar Egypte, na een schitterende overwinning op een Turksch leger bij den berg T h a b o r behaald te hebben. Daar vernam hij ernstig nieuws omtrent de gelijktijdige gebeurtenissen in Europa.

De tweede coalitie-oorlog was uitgebroken, de Fransche legers hadden ernstige verliezen geleden, het Directoire stond op vallen. Napoleon ging alleen terug naar Marseille. De stoot tot den aanval op Frankrijk werd gegeven door de gebeurtenissen in Italië.

Bonaparte had bij den vrede van Campo Forrnio Rome ontzien, tegen den wil van hetDirectoire. Hij wilde niet worden de overweldiger van de Eeuwige Stad om voor de toekomst zijn reputatie onder de Fransche katholieken niet te bederven. Maar in 1798 gaf een Jacobijnsch oproer te Rome aan het Directoire het voorwendsel in de hand om den Kerkelijken Staat te overweldigen en d e Romeinsche Republiek te proclameeren. Pius VI werd gevangen genomen, naar Valence overgebracht en is daar gestorven in ballingschap. Het Vaticaan is uitgeplunderd, de kerken van Rome werden van hun kostbaarheden beroofd door een stelselmatigen beeldenstorm. Het Directoire verwachtte van deze overheersching den ondergang van den Paus en daarmee van de Kerk. Maar de Romeinen deden als de Katholieken in Frankrijk, zij bleven trouw aan hun godsdienst, en ook zonder de staatkundige onafhankelijkheid van Rome staat de Kerk van Christus.

Ferdinand IV van Napels en Sicilië kwam tegen al dat geweld in verzet. Zijn leger wordt echter verslagen, zijn koninkrijk veranderd in de Parthenopeesche Republiek, 1799.

Italië was dus zoo goed als geheel in de macht van Frankrijk, Venetië en Sicilië uitgezonderd. Oostenrijk had allen invloed op het schiereiland verloren. Het kostte derhalve den Engelschen minister Pitt niet veel moeite keizer Frans tot een nieuw Europeesch verbond tegen Frankrijk te bewegen. Napels sloot zich daarbij aan. T u r k ij e was reeds in oorlog met Frankrijk. Czaar Paul I van Rusland, grootmeester van de Orde van Malta, bezorgd voor een verbreking van het Europeesch evenwicht door de snelle expansie van Frankrijk, voegde zich bij het verbond.

Reeds was de coalitie beklonken, toen een diplomatiek conflict de verhoudingen nog kwam verscherpen. Het congres te Rastadt ging uiteen,omdat het toch geen reden van bestaan meer had. Op de thuisreis werden de Fransche gezanten door Oostenrijksche dragonders overvallen en twee hunner gedood. Het was alleen te doen geweest, om zich van geheime papieren meester te maken, omdat er in Oostenrijk vermoedens bestonden omtrent onderhandelingen tusschen het Directoire en de Zuid-Duitsche Staten buiten den keizer om. Het

Sluiten