Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o

rijke ambtenaren te kiezen. C a r n o t werd weer de administrateur van het leger. F o u c h é kwam aan het hoofd van de politie. Talleyrand trad op als een der leidende personen in de buitenlandsche aangelegenheden.

Maar het centrum van alles bleef Bonaparte zelf. Zijn titel werd „premierconsul". Siéyès en Roger-Ducos koos hij tot mede-consuls. Napoleon had de teugels van het uitvoerend gezag geheel in handen, zijn collega's kregen slechts advisèerende stem. Een nieuwe grondwet omschreef de bevoegdheden van de vertegenwoordiging.

Constitutie van het jaar VIII, 1799- Alleen de e e r s t e c o n s u 1 heeft het recht van initiatief en van amendement. De S e n a a t, welks leden feitelijk door Bonaparte worden aangewezen, onderzoekt of een voorstel al of niet in strijd is met de constitutie. Het W e t g e v e n d L i c h a a m kan niets anders doen, dan een voorstel aannemen of verwerpen. Het kiesrecht was beperkt.

De revolutie geëindigd. Werd de vorm van de repubhek gehandhaafd, in werkelijkheid oefènde Napoleon een monarchaal gezag uit. Het was een overgangstoestand naar de monarchie.

Siéyès en Roger-Ducos doorzagen spoedig den stand van zaken. Na een week of drie legden beiden hun ambt van consul neer: zij hadden toch niets in te brengen. Vooral Siéyès kon er zich niet mee vereenigen. In de dagen van de Constituante had hij een belangrijke rol gespeeld in de actie tegen den absoluten regeeringsvorm, maar tijdens het Schrikbewind was hij spoorloos verdwenen. „J'aiVécu", placht hij te zeggen, als men hem vroeg, waar hij »ch verstopt had. Nu echter beschreef hij den nieuwen toestand heel scherpzinnig in een paar woorden: „Nous avons un maltre, qui sait tout, qui veut tout, qui peut tout." Le Brun en Cambacérès, een bekwaam jurist, namen de open plaatsen in het college der consuls in.

De tweede coalitie-oorlog nam op de eerste plaats de aandacht van Napoleon in beslag. R u s 1 a n d had zich na de nederlagen van Suwarow uit den strijd teruggetrokken. Oostenrijk kreeg derhalve de aanvallen der Fransche legers op te vangen.Bonaparte verrast den vijand door zijn beroemden tocht over den Grooten St. Betnard; de slag bij M a r e n g o, 1800, wordt de nederlaag voor Oostenrijk. De Povlakte is veroverd: vandaar uit loopt Weenen gevaar. Moreau verslaat de Oostenrijkers bijHohenlindenen dringt ook door tot in de nabijheid van Weenen. Toen opende keizer Frans onderhandelingen.

Hij had van Rusland niets te hopen. Paul I was gebeten op Engeland. De Britten misbruikten hun oppermacht ter zee door de schepen der neutrale volkeren op te vangen en buitengewoon aanmatigend op te treden. Evenals in 1780 is er weer, thans op initiatief van Paul L een verbond van gewapende onzijdigheid gesloten met Denemarken en Zweden. De czaar

Sluiten