Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

uit, een hopelooze worsteling tegen de Engelsche overmacht. De Iersche boeren werden het slachtoffer van hun ondoordachtheid, de wraak der protestanten ontaardde in matelooze wreedheid. Pitt trachtte zulk een onheil in de toekomst te voorkomen door de Act of Union, 1800. Het afzonderlijk Iersch Parlement werd daardoor afgeschaft; Engeland, Schotland en Ierland zenden hun afgevaardigden naar het vereenigd Parlement te Londen. Tusschen Ierland en Grcot-Brittannië zal volledige handelsvrijheid bestaan. Pitt had aan de katholieken tegelijkertijd de staatkundige emancipatie beloofd, maar zijn wet stuitte af op den onverzettelijken tegenstand van George III. Toen verliet Pitt het ministerie, 1801. Het gevolg werd, dat de Act of Union haar goede uitwerking miste. De katholieken voelden zich bedrogen, hun houding tegenover het protestante Engeland bleef onverzoenlijk.

Vrede van Amiens, 1802. Engeland en Frankrijk sloten den vrede van Amiens. Engeland gaf de Nederlandsche koloniën terug, behalve Ceylon. Turkije kwam weer in het bezit van Egypte. Engeland had zich gehandhaafd als de e e r ste zeemogendheid; op het continent waren de veroveringen van Napoleon bevestigd.

§ 2. Frankrijk onder het Bestuur van Napoleon.

Napoleon was niet enkel een groot veldheer, maar in nog hooger mate een talentvol regeerder. De laatste ongeregelde toestanden in Frankrijk verdwenen, doordat in 1799 de opstand van de Vendée' voor goed gedempt was en in 1801 een concordaat tot stand kwam met P i u s VII. De bepalingen van de Constitution Civile du Clergé werden ingetrokken, de opleiding der geestelijken geschiedde voortaan zonder inmenging van den Staat, de kerken werden in eere hersteld. Vele é m i g r é s, de meeste fructidorisés mochten terugkeeren.

Ten opzichte van den godsdienst gedroeg Napoleon zich in zijn persoonlijk leven onverechiUig, al was hij in zijn jeugd katholiek opgevoed. Als hoofd van den staat begreep hij, dat de godsdienstvrede in Frankrijk hersteld behoorde te worden en dat dit alleen te bereiken viel door de bescherming van het Katholicisme, den godsdienst van de meerderheid der Franschen. Zoodoende werd de nederlaag van de revolutie voltrokken, zij het niet geheel en al, want Napoleon wilde wel de Kerk herstellen, maar meteen onder zijn toezicht brengen. Eerst in de jaren van zijn verbanning op St. Hélena is de geniale staatsman tot inkeer gekomen.

Sluiten