Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

Weenen bezet. Napoleon verplettert in den „drie-keizerslag" bij Austerlitz, 2 December 1805, de verbonden krijgsmacht van zijn tegenpartij. Oostenrijk teekent nog in hetzelfde jaar den vrede van Pressburg. Het verliest Venetië, Istrië, Dalmatië en Tirol; Beieren wordt met Tirol vergroot; Wurttemberg en Beieren worden koninkrijken, Baden een groothertogdom. Deze gunstige bepalingen moesten van deze Zuid-Duitsche staten bebetrouwbare 'bondgenooten van Frankrijk maken tegen Oostenrijk.

Tegelijkertijd echter was de Franseh-Spaansche vloot verslagen door Nelson in den bloedigen slag bij Trafalgar (England expects every man to do nis duty). Nelson sneuvelde, maar Napoleon moest er van afzien Groot-Brittannië ter zee nog langer te bestrijden, 1805.

De Rijnbond. Om Dtütschland geheel te verbrokkelen, richtte Napoleon den R ij n b o n d op, die in geval van oorlog 63.000 man zou leveren. Beieren, Wurttemberg, Baden, Hessen-Kassei moesten er lid van worden en in 1807 nog Saksen en Westfalen. Aan het hoofd van dezen bond komt te staan de vorst-primaat C a r 1 Dalberg. Napoleon heeft natuurlijk het gezag in handen van den nieuwen état secondaire, al is die in naam onafhankelijk. Het Heilige Roomsche Rijk valt uiteen na een bestaan van 10 eeuwen. Frans II legt den titel van Duitsch keizer neer en noemt zich: Frans I, erfelijk keizer van Oostenrijk.

États secondair es. Napoleon richtte in 1806 nog andere états secondaires op (de tijd der republikeinen was voorbij):

zijn broeder Lodewijk Napoleon wordt koning van Holland;

zijn broeder J o s e p h van Napels; Ferdinand IV zag zich beperkt tot Sicilië. Napoleon's zwager M u r a t wordt groothertog van Kleef en Berg (hoofdstad Dusseldorf).x)

Zoo werd het overwicht van Frankrijk over West- en Midde n-E uropa vastgelegd.

Pruisen. De geweldige expansie van het Fransche keizerrijk deed

1) Reeds in 1805 had Napoleon zijn zuster Élise tot vorstin van Lucca en Piombino verheven. Ook zijn voornaamste generaals en ministers vereerde hij nu en later met hooge titels en rijke dotaties. Berthier werd Prince de Wagram; Masséna, Duc de Rivoli en Prince d'Essling; Davoust, Duc d'Auerstadt, Prince d'Eckmühl; Ney, Duc d'Elchingen, Prince de la Moskowa; Bernadotte, Prince de Ponte-Corvo; Fouché, Duc d'Otrante; Talleyrand, Prince de Bénévent; Lebrun, Duc de Plaisance.

Sluiten