Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

geheel door geruïneerd werd, niettegenstaande het verzet van koning Lodewijk Napoleon.

Rusland verslagen. In 1806 en 1807 was echter van eenige vermindering van Frankrijk's expansievermogen nog niets te bemerken. De bloedige slag bij E y 1 a u bracht Napoleon zware verhezen en een twijfelachtige overwinning. Maar bij Friedland werden de Russen verslagen, Koningsbergen capituleerde, Pruisen was geheel veroverd, 1807. Toen gaf czaar Alexander den strijd op. Hij had op een vlot in de Njemen een samenkomst met Napoleon, die hem als betooverde en met bewondering vervulde. Te Tilsit werd de vrede met Rusland en Pruisen gesloten.

IJhnarsch van het Russisch leger, dat de Pruisen te hulp zou komen (1806) ■

Vrede van Tilsit. Buitengewoon zwaar waren de vredesvoorwaarden voor Pruisent t°. het verliest al de provinciën ten westen van de Elbe en moet afstaan de landen, verkregen bij de Poolsche deelingen. 20. uit de provinciën .ten westen van de Elbe, Hannover en Hessen wordt een nieuw koninkrijk Westfalen (hoofdstad Kassei) gevormd, dat deel zal uitmaken van den Rijnbond. Jeröme Bonaparte wordt er koning. 30. de Poolsche landen worden vereenigd met enkele Russische streken in Polen en vormen een nieuwen staat, het groot-hertogdom Warschau. 40. de keurvorst van Saksen wordt koning over zijn land en krijgt het bestuur over Warschau. 50. Pruisen moet een zware oorlogsschatting betalen en zoolang het uitgeputte land zich daarvan niet gekweten heeft, zullen Fransche garnizoenen de Pruisische vestingen bezet houden.

Sluiten