Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

99

en mee zijn stem deed gelden bij het nemen van besluiten. Op zijn voorstel aanvaardde het congres het beginsel der legitimiteit d.i. de wettige vorsten zouden in hun voormalig bezit hersteld worden.

Dreigende oneenigheid. Men kon het over eenige belangrijke kwesties niet eens worden; er dreigde verdeeldheid, zelfs oorlog.

De reorganisatie van het Duitsche Rijk kwam vóór 1815 zelfs niet aan de orde. Alexander I wenschte het groothertogdom Warschau geheel in te lijven en het dan, als een naar den vorm hersteld koninkrijk Polen, een zelfstandige constitutie te geven.

Frederik Willem III verlangde het koninkrijk Saksen bij zijn gebied te voegen, als straf voor de aan Napoleon betoonde trouw. Maar Oostenrijk en Engeland hadden overwegende bezwaren tegen een zoo versterkt Pruisen; Frankrijk sloot zich daarbij aan: het kwam tot een geheime triple-alhantie tegen Rusland en Pruisen, Januari 1815. Beide grootmachten doorzagen den aanval, die tegen hen werd voorbereid.

Langzamerhand deden zij concessies aan hun tegenstanders, toen als

een bliksemstraal bij helderen hemel de tijding kwam, dat Napoleon geland was in Frankrijk. Men had zoo iets in de verste verte niet verwacht. Napoleon met zijn lijfgarde kon toch onmogelijk opgewassen zijn tegen de macht van LodewijkXVIII! Maar de onderneming van den afgezetten keizer was intusschen niet zoo dol. Het Fransche leger bleek den Bourbons zeer vijandig gezind, hetgeen niet weinig in de hand gewerkt werd door een weinig taktvolle achteruitzetting van Napoleon's oudgediende officieren en soldaten door de pas opgetreden regeering. Napoleon zorgde er voor, dat hij op het dichtbij gelegen E1 b a goed werd ingelicht omtrent den inwendigen toestand van Frankrijk en den gang van zaken op het Weener Congres. Hij wist, dat de Bourbons hem nog vreesden, dat een verwijdering van zijn7 persoon, nog verder van de vaderlandsche kusten, niet tot de onmogelijkheden behoorde, dus besloot hij den sprong te wagen.

De „Honderd dagen" 20 Maart—22 Juni. 1 Maart 1815 landde hij met een legertje van 1100 man te Cannes. De groote wegen vermijdend trekt de keizer op Grenoble en Lyon af. Het enthousiasme van het leger voor hem herleeft, van alle kanten stroomen vrijwilligers toe. Op hem afgezonden troepen sluiten zich bij Napoleon aan. Ney kiest met zijn leger partij voor hem. Binnen drie weken is de keizer te Parijs na één grooten triumftocht. Lodewijk XVIII nam de wijk naar Gent, 20 Maart.

Karakteristiek is de toon van het Fransche Staatsblad, Le Moniteur, in

Sluiten