Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100

deze dagen. Het begint met in scherpe, onaangename bewoordingen de landing van Napoleon aan te kondigen. Dat duurt zoo voort, tot de keizer Lyon bereikt heeft. Zoetjesaan draait de toon bij tot vormehjk-correcte berichten, dan worden deze meer en meer verwelkomend gekleurd en als Napoleon goed en wel te Parijs is, bereikt de climax zijn toppunt en ontvangt de Moniteur hem met open armen!

Het leger had den keizer zijn verloren kroon terugbezorgd, maar het vertrouwen van zijn volk en van Europa kon het hem niet hergeven. De Fransche burgerij bleef onverschillig den loop der gebeurtenissen afwachten. Napoleon vaardigt een proclamatie uit aan de mogendheden, biedt den vrede aan en wil zich tevreden stellen met het gebied, door den vrede van Parijs van 1814 vastgesteld. Het antwoord werd een oproep aan alle volkeren van Europa: la guerre d'extermination tegen Frankrijk; zoo besloot het Weener Congres. Alle verdeeldheid was als bij tooverslag verdwenen.

Waterloo. Binnen zes, zeven weken brengt Napoleon een vrij sterk leger op de been en tre,kt de Zuidelijke Nederlanden binnen, waar Engelsche en Duitsche troepen onder Wellington en B1 ü c h e r hem het hoofd bieden. De Nederlanders streden mede onder het bevel van den prins van Oranje, den lateren koning Willem II. Blücher wordt bij Li gn y verslagen, Napoleon hoopt de vereeniging van de Engelsche en de Duitsche macht te verhinderen. Op denzelfden dag wordt Neybij Quatr e-b a s tegengehouden, vooral door het optreden van den Prins van Oranje.

De keizer besluit nu de hoofdmacht van Wellington bij W a t e r 1 o o te vernietigen, vóórdat Blücher, die had moeten retireeren na Ligny\ zich bij de Engelschen en hun bondgenooten zou kunnen aansluiten.

G r o u c h y, uitgezonden door den keizer om Blücher op te zoeken en vast te houden, verdwaalde. Reeds in het begin van den slag, 18 Juni 1815, verscheen de voorhoede van Blücher na zware, geforceerde marschen. Napoleon verdubbelde zijn pogingen, om de Engelsche linies te doen bezwijken. Maar Wellington had bevel gegeven tot den laatsten man stand te houden. De eerste aanvallen van de Franschen mislukken. Als de Pruisen de rechterflank van Napoleon bedreigen, moet deze zijn legermacht verdeelen en de 38.000 man van Grouchy verschijnen niet.

In den namiddag onderneemt Ney een laatsten, geweldigen aanval op de Engelschen, want de rechtervleugel kan het ternauwernood houden tegen Blücher's steeds stijgende overmacht. Mocht deze slagen, dan werd de kans op een nederlaag van het Duitsche leger grooter. Een cavalerie-charge van Ney gelukt, maar de infanterie kwam te laat. Dan voert Napoleon zijn laatste reserve, de oude garde, tegen Wellington in het vuur. (La garde meurt, mais

Sluiten