Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

ne se rend pas.) De zware schok wordt opgevangen, de Engelschen houden stand. Blücher drukt den rechtervleugel hoe langer hoe meer in, de troepen van Napoleon moeten de verdediging van hun stellingen een voor een opgeven. De terugtocht ontaardt ten slotte in een onbeschrijfelijke paniek. De keizer zelf ontkomt ternauwernood.

Met dezen slag is alles verloren, het leger verstrooid. Indien Napoleon nu had kunnen rekenen op de trouw van Frankrijk, dan had de oorlog nog een geheel ander verloop kunnen hebben. Maar de volksvertegenwoordiging weigert den keizer bij te staan, deze gaf den strijd op. Hij deed afstand van den troon ten behoeve van zijn zoon. -Het rijk der „Honderd dagen" was ten einde. Napoleon trachtte van uit Rochefort naar Amerika te ontsnappen, doch valt in handen van de Engelschen en wordt krijgsgevangen. De mogendheden besluiten hem naar St. Héle na te verbannen.

St. Helena. Alleen in gezelschap van eenige getrouwen, bracht de gewezen keizer op het eenzame rotseiland zijn leven door. L o n g-W o o d was de naam van zijn villa. Hij tuinierde er voor tijdverdrijf en stelde er zijn mémoires op. In 1821 is de groote veldheer op 52-jarigen leeftijd gestorven. Zijn overschot is later bijgezet in het Hötel des Invalides te Parijs.

Slot-protocol van Weenen. Inmiddels was het Weener Congres met verrassende snelheid tot overeenstemming gekomen. Nog vóór den slag bij Waterloo, 9 Juni reeds, werden de beraadslagingen gesloten. Tegenover het gevaar, dat van Napoleon dreigde, stond heel Europa eensgezind. De besluiten, die genomen werden, zijn de volgende:

Rusland behoudt Finland (1809) en Bessarabië (181a) en het grootste gedeelte van het oude Polen (vierde verdeeling van Polen), ook de stad Warschau, als een koninkrijk met constitutioneele autonomie.

Zweden verliest Finland; dit wordt vergoed door een personeele unie met Noorwegen.

Denemarken Verliest Noorwegen, maar krijgt geen vergoeding als straf voor zijn vriendschappelijke gezindheid jegens Napoleon.

Engeland behoudt Helgoland, Malta, en krijgt het protectoraat over de Ionische eilanden; van de Nederlandsche koloniën worden Ceylon, Kaapland en een groot gedeelte van Guyana niet teruggegeven.

België wordt met Nederland vereenigd, opdat er aan Frankrijk's noordergrenzen een staat zou zijn, sterk genoeg om de eerste aanvallen van Fransche zijde te kunnen weerstaan.

In Spanje komt het Huis Bourbon weer op den troon, in Portugal het Huis Braganza.

T u r k ij e is in het bezit van het geheele Balkanschiereiland tot de Transsylvanische Alpen en de Pruth.

Sluiten