Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

Frankrijk het denkbeeld opperde om een groot oerwoud te vestigen op de grens tusschen Duitschland en het Fransche gebied. Zijn turnclubs waren meteen propagandaclubs tegen de absolute monarchie en voor de liberale vrijheidsbeginselen. Onder de studenten aan de hoogescholen ontstaan sedert 1815 de Burschenschaften, waar de' politiek het geliefkoosd onderwerp van den dag was.

Naast de organisatie van de liberale partij openbaart zich tegelijkertijd de doorwerking van het patriottisme uit den strijd tegen Napoleon. Het verlangen naar staatkundige eenheid ontwaakt. In kunsten en wetenschappen, in de pers (Görres) komt tot uiting de idee van een gemeenschappelijk Duitsch vaderland. De romantiek komt aan het woord. De gebroeders Grimm zijn mee van de eersten, die beginnen met de studie van het oude Germanië, de cultuurgeschiedenis, de sagenwereld, de katholieke middeleeuwen.

In 1817 werden de regeeringen in de Duitsche staten opgeschrikt door een luidruchtige manifestatie tegen het absolutisme. Het was 18 October van dat jaar, de verjaardag van den slag bij Leipzig, toen op den Wartburg een groote meeting plaats had ter herdenking van het feit, dat Luther 300 jaar geleden zijn stellingen tegen den aflaat bekend maakte. Het nafeest kreeg een politiek karakter. Het kwam tot heete speechen en onder algemeen gejuich werden de zinnebeelden van het despotisme — staartpruik, korporaalstok, enz. — en allerlei conservatieve geschriften, o. a. die van Kotzebue, verbrand.

Ernstige gevolgen had dit geruchtmakend feit niet. Maar in 1819 pleegde K a r 1 S a n d, een dweepziek student te Jena, een moordaanslag op Kotzebue, staatsraad in Russischen dienst. De studenten haatten hem, omdat hij den gang der liberale beweging aan de hoogescholen aan de regeering van Alexander I rapporteerde. Sand werd terechtgesteld.

Karlsbader besluiten. Metternich maakte van dat feit gebruik, om tegen het liberalisme met krasse maatregelen op te treden. Te Karlsbad kwam in 1819 een congres bijeen van de gezanten van tien bondsstaten. Daar werden de volgende besluiten genomen:

i°. De Burschenschaften worden ontbonden.

2°. Alle hoogescholen komen onder toezicht van een regeenngscommissaris. 3°. De pers wordt onder censuur geplaatst.

In 1820 werd onder leiding van Metternich de Bondsacte herzien door de afkondiging van de Wiener Schluszakte. Deze het de invoering van een vertegenwoordiging over aan het initiatief der vorsten, m.a.w. er kwam weinig van terecht.

Gedurende de volgende jaren wordt de liberale beweging voortdurend onder controle gehouden. Tot openlijk optreden van de

Sluiten