Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

in brecden kring veel ergernis. Het echtscheidingsproces tegen de koningin, Charlotte van Brunswijk, keerde de publieke opinie van den koning af. George heeft ten slotte zijn beschuldigingen tegen zijn vrouw moeten terugnemen.

De tories, de conservatieven, beheerschen tot 1832 de regeering. De invloed van de whigs, de liberale partij, neemt heel langzaam toe. Tusschen 1822 en 1828 zijn C a n n 1 n g en Peel de leidende ministers. Canning trad in de buitenlandsche politiek op als tegenstander van de Groote Alhantie en steunde daartegenover de liberale beginselen o. a. door hulp te verkenen aan de opstandelingen in de Spaansche koloniën. In zijn binnenlandsche staatkunde volgde hij echter een meer conservatieve richting.

Emancipation-bill. Van 1828-1830 voerde het ministerie Wellington-Peel het bewind. Dit tory-ministene voerde een belangrijke hervorming door, de Emancipation-bill

van 1829. „ , ,

Nog steeds gold in Engeland de Test-act van 1673, krachtens welke dé katholieken buiten alle staatsambten gesloten bleven en zelfs geen toegang hadden tot het Parlement. Jarenlang hadden de tories zich tegen de intrekking van de Test-act verzet, maar op den duur moesten zij wijken.

Daniël O'Connell („the great agitator") heeft daarop veel invloed uitgeoefend. Hij trad met groot talent op voor de belangen der Ieren. Ofschoon /« van de Iersche bevolking katholiek was (alleen Ulster was protestant) mochten er vóór 1829 toch geen katholieke afgevaardigden in het Hooger of Lager Huis toegelaten worden. De toestanden in Ierland waren bovendien diep treurig. O'Connell heeft Engeland zijn onrechtvaardigheid jegens Ierland onder het oog gebracht. Door zijn schitterende welsprekendheid en bekwaamheid als advocaat had hij reeds grooten naam en invloed verworven, toen hu in 1823 de .Cathohc Association" stichtte, met het doel door een altijd wettelijke,_maar onophoudelijke agitatie - reusachtige meetings - de afschaffing der uitzonderingswetten te verkrijgen. Meermalen werd hij in Iersche districten gekozen als afgevaardigde naar het Parlement, niettegenstaande de TesJ-act.Zijnmachug woord had een opstand kunnen doen uitbarsten, maar O'Connell heeft dien tegengehouden. Wel hield hij de agitatie onder de Ieren gaande, zijn organisaüe werd zoo indrukwekkend, dat de tories hem den toegang tot het Parlement met weigeren durfden, nadat de whigs aan zijn rechtmatige eischen hun steun verleend hadden. . . , ...

Zoo werd de aanneming van de E m a n c 1 p a 11 o n-b 111 onvermijdelijk, 1829. Voortaan stonden de katholieken staatsrechtelijk gelijk met de andere onderdanen van het Britsche rijk. Als naaste

Sluiten