Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"5

wisten onder hun troepen te Cadix in 1820 een revolutie te doen uitbreken. Twee liberale kolonels leidden de beweging, die zich als een vuur door Spanje verspreidde. Men eischte een bestuur volgens de constitutie van Cadix.

Ferdinand was zoo wijs toe te geven. Het teekent zijn bestuur, dat al de nieuwe liberale ministers uit de gevangenis naar hun ministerie geroepen werden! Maar toen zij eenmaal de macht in handen had, brak er onder de zegevierende partij heftige oneenigheid uit. Allerlei fracties: e x a 11 a d o's (radicalen), serviles (conservatieven), moderad o's (gematigden) bestreden elkaar hartstochtelijk. Eindelijk besloten de mogendheden van de Groote Alliantie een einde te maken aan de voortdurende onlusten. In 1822 komen Rusland, Oostenrijk, Pruisen, Engeland, Frankrijk bijeen op het congres van Verona. De Engelsche regeering huldigde het beginsel van non-interventie, lijnrecht tegen de Groote Alliantie in, maar legde er zich ten slotte bij neer, dat aan Frankrijk een gewapende interventie in Spanje werd opgedragen, om er de wettige regeering te herstellen.

Fransche interventie. In 1823 trekt een Fransch leger Spanje binnen. Het ontmoette nergens veel tegenstand. Madrid is bezet; na de verovering van het Trocadéro, de citadel van Cadix, het bolwerk van de revolutie, is ook de constitutie van 1812 ingetrokken. Ferdinand w«»s weer absoluut monarch. Hij nam bloedige wraak op de leiders van den opstand en regeerde even slecht als vroeger tot 1833.

§ 5. Portugal, 1815—1850.

In Portugal trad na de nederlaag der Franschen een eigenaardige toestand in. Koningin Maria, uit het huis Braganza, was in 1807 uitgeweken naar de Portugeesche kolonie Brazilië en bleef er, terwijl het bestuur over haar Europeesch koninkrijk was toevertrouwd aan een Engelsch gouverneur, Beresford, den bevelhebber van het Engelsche leger.

De constitutie. In 1816 kwam J o h a n VI aan de regeering. Ook hij bleef in Brazilië, totdat de omstandigheden hem dwongen naar Europa te komen. Toen Spanje in 1820 het tooneel werd van een opstand tegen het ancien régime, sloeg de beweging over op Portugal, waar de liberale denkbeelden sterk verbreid waren. Een oproer te Oporto had de invoering van de constitutie van Cadix ten gevolge. Beresford, gehaat door zijn drukkend bewind, was toen juist in Brazilië, maar bij zijn terugkomst werd hem de landing belet. Johan VI begreep dat zijn tegenwoordigheid in Portugal noodzakelijk was, wilde hij zijn troon er niet bij verspelen. Van den anderen kant kon het voorbeeld der Spaansche koloniën wel eens aanstekelijk werken op Brazilië, maar van twee kwaden

Sluiten