Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120

stand. Talrijke vrijwilligers sloten zich bij den opstand aan; de meest bekende is Lord Byron, die te Missolonghi stierf. In West-Europa maakte de overtuiging, dat men aan de oude Grieken een groot deel van zijn beschaving te danken had, algemeen de sympathie wakker, maar de zoogenaamde P h i 1hellenen werden bitter ontnuchterd bij de kennismaking met de moderne werkelijkheid. De onbetrouwbaarheid der Grieken, wier aanvoerders vaak de toegezonden ondersteuningsgelden verduisterden, en hun wantrouwen tegen eiken vreemdeling, kwamen op stuitende wijze aan het licht.

Bij het beleg van Missolonghi hebben zich afschuwelijke tooneelen afgespeeld. Drie keer is de stad belegerd, 1826—1827. Na 15 maanden strijdens en hongerlijden slaan de Grieken zich door het cordon van Ibrahim Pacha heen, de vrouwen en kinderen in hun midden; de kleinste helft breekt door, de anderen worden teruggeworpen; de vijand volgt hen op den voet en dringt met de verdedigers de stad in. Een onbeschrijfelijk bloedbad volgt.

Interventie der mogendheden. Eindelijk kwamen de Europeesche mogendheden tusschenbeide. C a n n i n g stelde voor de Grieken niet als oproerlingen te beschouwen. Alexander I stierf in 1825; zijn opvolger, N i c o 1 a a s I, hoopte van de gelegenheid te kunnen profiteeren om de Turksche macht te verzwakken ten eigen bate. Karei X gebruikte het geval om de publieke opinie in Frankrijk wat te voldoen. Bovendien zagen Engeland en Frankrijk er geen heil in, Rusland alleen te laten profiteeren van de den Turk ongunstige politieke verhoudingen op het Balkan-schiereiland.

Verdrag te Londen. Zoodoende werd in 1827 de Oostersche kwestie actueel. Te Londen is een verdrag gesloten tusschen de drie mogendheden, die een gemeenschappelijk eskader naar de Turksche wateren zonden, om ten gunste van de Grieken te demonstreeren. Mahmoed II verwierp den hem gestelden eisch om Griekenland autonomie te verleenen.- Onverwacht geraakte het WestEuropeesch eskader bij N a v a r i n o slaags met de EgyptischTurksche vloot, die geheel vernietigd werd. Beide partijen gaven elkaar de schuld, maar de oorlog was uitgebroken.

Russisch-Turkscheoorlog, 1827—1829.Rusland enFranr ij k tasten nu door en voeren den strijd met kracht. Engeland houdt zich achteraf, uit voorzichtigheid; het spaart zijn krachten, opdat Rusland alleen niet al te groote voordeelen uit den buit zou plukken. Mahmoed II kon den strijd niet aan na den opstand der Janitscharen. Een Fransch leger landt in Morea en verdrijft Ibrahim Pacha. De Russen bezetten de Donau-vorstendomnièn, D.i e b i t s c h trekt over den Balkan en dringt door tot Adrianopel.

Sluiten