Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122

raalgezind en wilden den absoluten regeeringsvorm afgeschaft rien. Vandaar een oproer in het leger. Onder voorwendsel van Constantijn tot czaar te willen hebben, leerden zij de soldaten den kreet „Viva Constantijn en Constitutia!", die dit laatste voor de vrouw van Constantijn versleten. Op een der pleinen van St. Petersburg kwam het tot een gevecht, waarin de troepen van Nicolaas I den toestand meester werden. Met groot geweld is de opstand onderdrukt. Men noemt dien het decabristen-oproer, omdat het voorviel in de maand Decaber (December).

De regeering van Nicolaas I, 1825—1855» »den IJzeren Czaar", wordt met deze gebeurtenis geheel in den stijl ingeleid. Hij was een man van doortastend karakter, op en top despoot, bezield met feilen afkeer van de liberale beginselen. In zijn rijk zocht hij alles te „russificeeren". Autocratisch regeerde hij met harde hand, zonder dat zijn enghartig conservatisme Rusland ten goede kwam. Zijn opvolgers vooral hebben de naweeën daarvan ondervonden.

De Polen waren met de hun gegeven constitutie slechts matig ingenomen, wat vooral de schuld was van het willekeurig bestuur van hun onderkoning: Constantijn. Het land had met Rusland alleen een personeele unie moeten vormen; de werkelijkheid werd echter heel anders. Constantijn stoorde zich niet veel aan de constitutie. Daar stond bijv. in, dat alleen door de volksvertegenwoordiging goedgekeurde belastingen mochten geheven worden, wat de onderkoning echter dikwijls- deed bij koninklijk besluit. Onder Nicolaas I werd dat steeds erger, de ontevredenheid nam voortdurend toe, totdat in 1830 en 1831. de opstand uitbrak.

§ 9. De Revolutie-jaren 1830 en 1831.

De Juh-revolutie te Parijs werkte aanstekelijk op andere landen. Zij sloeg het eerst over op B e 1 g i ë. Daar brak in Augustus de opstand uit tegen Willem L

Ook in Italië wordt het woehg in deze jaren. Het oproer is er uitgelokt door de Carborari en de Vrijmetselarij. Hun anti-kerkelijke bedoelingen hielden zij behendig verscholen onder de nationalistische leuze van de eenheid van Itahë.'Zij brengen de revolutie aan den gang in de buitenprovinciën van den Kerkelijken Staat met B o 1 o g n a als brandpunt. In deze stad vestigen de liberalen een voorloopig bewind en verklaren de soevereine macht van den Paus

Sluiten