Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

Ernst August nu trekt de pas bestaande constitutie in. Daartegen wordt van liberale zijde geprotesteerd, op de eerste plaats door zeven professoren van de -universiteit te Göttingen. Tot hen behooren o.a. Jacob Grimm, Gerv i n u s en D a h 1 m a n n; zij zijn verbannen. De liberalen brachten geld bijeen om in hun onderhoud te voorzien. Maar succes heeft hun actie niet.

Van grooter beteekénis was het Tolverbond (Zollverein) van 1834. Het initiatief daartoe ging uit van Pruisen met zijn staatkundig gescheiden gebied, dat nu reeds in de Duitsche landen een •economische eenheid wist te vormen, den voorlooper van de latere staatkundige eenheid. In Oostenrijk noemde men de Zollverein „den nagel in de doodkist van den Duitschen Bond". De Donau-monarchie werd er altijd buiten gehouden.

Polen. Nicolaas I onderdrukte den Poolschen opstand met de hardvochtigheid, die men van een echten Rus kon verwachten. .Een leger van 120.000 man wordt op het land afgezonden. De Polen worden bij Ostrolenka verslagen. Warschau is door de Russen her•overd. Vreeselijk kwam de wraak van Nicolaas I op de ongelukkige Polen neer. Duizenden zijn gedood of naar Siberië verbannen: „j'Ordre règne a Varsovie!" De constitutie gaat verloren. Het Russisch wordt de officieele taal. Een uitgebreid spionnage-systeem treedt in werking. Het land wordt een provincie van Rusland en ver-keert sedert in een veel ongelukkiger toestand dan onder Alexander I.

Portugal. Het verzet der liberalen in Portugal tegen Don Miguel had ten slotte succes. Zij vragen aan Pedro I, den keizer van Brazilië, of hij in Portugal wil komen regeeren; hem beschouwden zij als een voorstander van hun beginselen. Pedro wil vóór alles een revolutie vermijden, draagt in 1831 zijn keizerlijke waardigheid over op zijn zoon Pedro II, 1831—1889, en steekt -den Atlantischen Oceaan over. Maar Don Miguel wijkt niet voor hem, zoo breekt de partijstrijd uit in 183a en 1833. Engeland en Frankrijk mengen zich in den strijd en kiezen partij voor Pedro. Sedert 1834 regeert de dochter van Pedro, Maria da Gloria, in Portugal, na de nederlaag van Don Miguel en de conservatieven.

Het jaar 1830 bracht dus geen beslissing ten gunste van de liberalen. Haast overal delven zij het onderspit. Hun organisatie was nog niet sterk genoeg om hun aanvallen op het gezag met succes te bekronen. Na 1830 echter staken zij hun werk niet; de propaganda voor hun denkbeelden wordt voortgezet, totdat Europa in 1848 weer getuige is van een reeks van revoluties, beter voorbereid en grooter ■opgezet.

Sluiten